ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓGMgr. Lucia Fazekašová

Školská psychologička je na škole každý pracovný deň od 7:30 do 15:30. Nájdete ju v pavilóne E na poschodí.

Konzultačné hodiny 
Pre rodičov:Pondelok 8:50 – 9:35
Štvrtok 14:45-15:30
Pre učiteľov: Utorok 14:00 – 15:30

Konzultácie u školskej psychologičky si môžete dohodnúť aj v iný čas, po telefonickom, resp. mailovom dohovore na adrese zs.lucia.fazekasova@gmail.com . Ak si vyberiete kontaktovanie prostredníctvom telefónu, zanechajte mi prosím odkaz prostredníctvom telefónu školy  (055) 633 41 79 a ja sa Vám rada ozvem.

 

Žiadosť o individuálnu integráciu – na stiahnutie.

Aký je cieľ práce školskej psychologičky?
Školský psychológ poskytuje služby škole – študentom na vlastnú žiadosť, alebo na žiadosť zákonného zástupcu, resp. učiteľa. Taktiež poskytuje služby vedeniu školy, učiteľom a rodičom, spolupracuje z ďalšími odborníkmi, s výchovným poradcom, špeciálnym pedagógom, zamestnancami z CPPPaP a i. Činnosť školského psychológa je zameraná na riešenie problémov a ťažkostí žiakov v učení, v správaní, pri rozhodovaní a voľbe povolania, korekciu sociálnych vzťahoch v triede. Svojou činnosťou sa spolupodieľa sa na optimalizácií, skvalitňovaní a zefektívňovaní výchovy, vyučovania a vzdelávania. Podľa obsahu činností vykonáva školský psychológ preventívnu, identifikačno-diagnostickú, konzultačno-poradenskú a nápravno-korektívnu činnosť. Školský psychológ sa pri vykonávaní svojej činnosti riadi etickým kódexom pre prácu psychológa.
S akými problémami sa môžem obrátiť na školského psychológa?
Žiak:
- adaptačné problémy pri nástupe do školy/ resp. v prechodovom ročníku
- nezačlenenosť žiaka v triede
- konflikty so spolužiakmi a priateľmi
- vzťahy s rodičmi
- problémy s učením
- osobné problémy
- psychické problémy pri zdravotných ťažkostiach
- neprimerané sebavedomie, komunikačné ťažkosti
Rodič:
- ťažkosti dieťaťa s učením
- riešenie problémových oblastí v rodine
- konzultácia optimálnych postupov pri výchove a vzdelávaní dieťaťa
Učiteľ:
- konzultácie ohľadom problémov žiakov a možností ich korekcie
- identifikácia žiakov so ŠVVP
- riešenie problémov psychickej záťaže učiteľov a možnosti ich prekonávania
- optimalizácii sociálnej klímy triedy a školy

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now