RADA

ŠKOLY / RODIČOVRADA ŠKOLY

V mesiaci apríl 2016 sa skončilo volebné obdobie Rady školy.

Novozvolená RŠ začala pracovať na svojom prvom ustanovujúcom zasadnutí 21. 4. 2016.

RŠ sa stretáva minimálne 4 krát do roka. Zasadnutia zvoláva predseda RŠ.

ČLENOVIA RADY ŠKOLY

Pedagogickí zamestnanci
Nepedagogickí zamestnanci
Delegovaní zástupcovia do RŠ
Zástupcovia rodičov

Mgr. Iveta Margová (predsedníčka RŠ )
Mgr. Gabriela Nagyová

Mgr. Mária Semanová

JUDr. Milan Balčík (MZ)

Ing. Milan Baraník   (MČ – Sever)

Pavol Holečko  (MČ – Sever)

Ing. Vladimír Puškár   (MČ – Sever)

Denisa Bucková
Ing. Róbert Moško
Mgr. Miroslava Sinčáková
Ing. Dušan Vasilišin

RADA RODIČOV

Rada rodičov pri ZŠ Polianska 1, Košice n. o. bola založená dňa 4. 9. 2003 v zmysle Zákona č. 213/1997 Z.z.o neziskových organizáciách. Jej sídlom je ZŠ Polianska 1, Košice. Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v súlade s par. 2 uvedeného zákona (Vzdelávanie a rozvoj telesnej kultúry).

IČO: 31257216
č.ú. 4350270404/3100

ČLENOVIA RADY RODIČOV

Správna rada
Revízor
Riaditeľ
Širší poradný orgán RR

Mgr. Ingrid Tomková

Mgr. Iveta Margová

Ing. Dagmar Micíková

 

Ing. Róbert Moško

PhDr. Lýdia Popadičová

1.L – Michal Byrtus
1.S – Žofia Kalináčová
2.V – Beáta Lukáčová
2.K – Ľudmila Michalčíková
3.N – Jaroslav Oršík
3.S – Daniela Doháhyosová
4.M – Markéta Hritz
4.T – Katarína Frimerová
5.A – Lýdia Ferdinandyová
5.B – Zuzana Ontková
6.A – Emília Čupríková
6.B – Tatiana Pukančíková
7.A – Marcela Jaleková
7.B – Dagmar Micíková
8.A – Katarína Pačajová
8.B – Miroslava Sinčáková
9.A – Katarína Kollárová
9.B – Tatiana Šuľová

Na plenárnom zasadnutí bol odsúhlasený príspevok 15 € za žiaka.

Ďalšou formou finančnej pomoci sú 2% z dane, ktorej prijímateľom je nezisková organizácia.

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 633 41 79

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria