RADA

ŠKOLY / RODIČOVRADA ŠKOLY

V mesiaci apríl 2016 sa skončilo volebné obdobie Rady školy.

Novozvolená RŠ začala pracovať na svojom prvom ustanovujúcom zasadnutí 21. 4. 2016.

RŠ sa stretáva minimálne 4 krát do roka. Zasadnutia zvoláva predseda RŠ.

ČLENOVIA RADY ŠKOLY

Pedagogickí zamestnanci
Nepedagogickí zamestnanci
Delegovaní zástupcovia do RŠ
Zástupcovia rodičov

Mgr. Iveta Margová (predsedníčka RŠ )
Mgr. Gabriela Nagyová

Mgr. Mária Semanová

Prof. MUDr. Peter Kalanin, PhD.
MVDr. Dagmar Kažimírová
Ing. Jaroslav Polaček
Ing. Anna Zimmermannová

Denisa Bucková
Ing. Róbert Moško
Mgr. Miroslava Sinčáková
Ing. Dušan Vasilišin

RADA RODIČOV

Rada rodičov pri ZŠ Polianska 1, Košice n. o. bola založená dňa 4. 9. 2003 v zmysle Zákona č. 213/1997 Z.z.o neziskových organizáciách. Jej sídlom je ZŠ Polianska 1, Košice. Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v súlade s par. 2 uvedeného zákona (Vzdelávanie a rozvoj telesnej kultúry).

IČO: 31257216
č.ú. 4350270404/3100

ČLENOVIA RADY RODIČOV

Správna rada
Revízor
Riaditeľ
Širší poradný orgán RR

Mgr. Ingrid Tomková

Mgr. Iveta Margová

Ing. Dagmar Micíková

 

Ing. Róbert Moško

PhDr. Lýdia Popadičová

I.K – p. Schlifková

I.V – p. Lukáčová

II.S – p. Dohányosová

II.N – p. Oršík

III.M – p. Moško

III.T – p. Baločková

IV.L – p. Ontková

IV.S – p. Ferdinandyová

V.A – p. Čupríková

V.B – p. Ľaš

VI.A – p. Jaleková

VI.B – p. Šuľová

VII.A – p. Pačajová

VII.B – p. Sinčáková

VIII.A – p. Kollárová

VIII.B – p. Vasilišin

IX.A – p. Fekeová

IX.B – p. Micíková

Na plenárnom zasadnutí bol odsúhlasený príspevok 15 € za žiaka.

Ďalšou formou finančnej pomoci sú 2% z dane, ktorej prijímateľom je nezisková organizácia.

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now