PROJEKTY

ŠKOLY„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

   
 Odkaz na ESF
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/
 Sprostredkovateľský orgán
http://www.minv.gov.sk/
   
 Kód projektu
312011I182
 Názov projektu Vitajme v škole rovnakých šancí!
 Výzva
OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 – V základnej škole úspešnejší
 Zameranie projektu Dopytovo-orientovaný projekt
 Miesto realizácie projektu Základná škola, Polianska 1, Košice-mestská časť Sever
 Trvanie projektu 12/2017 – 11/2020
 Celkové náklady 194 940,00 €
 Cieľ projektu
 • Zabezpečiť žiakom školy so ŠVVP pomoc pri výchovno-vzdelávacom procese
 • Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, zlepšiť učebné výsledky žiakov so ŠVVP
 • Poskytnúť žiakom so ŠVVP individuálnu starostlivosť zodpovedajúcu ich osobnostiam a vývinovým možnostiam.
 • Prispieť k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov.
 • Zaistiť spoluprácu a koordináciu činností odborníkov v rámci pedagogického, psychologického, výchovného a špeciálno-pedagogického poradenstva.
 • Vytvoriť podmienky na spoluprácu učiteľov so špeciálnym pedagógom, psychológom a asistentmi priamo na vyučovaní.
 Aktivity projektu Aktivita č. 1 – Všetci sme si rovní – Aktivita prispievajúca k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese
  Aktivita č. 2 – Pomôž mi, aby som to zvládol sám – Aktivita zameraná na skvalitňovanie diagnostikovania a rediagnostikovania detí a žiakov s cieľom predchádzať neodôvodnenému odkladaniu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, školskej neúspešnosti detí a ich zaraďovaniu do špeciálnych tried a škôl. Pridanou hodnotou aktivity je rozvoj spolupráce s rodičmi.
  Aktivita č. 3 – Musíme si pomáhaťAktivita zameraná na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
   
   
   
   
   
Odkaz na fond Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Miesto realizácie Polianska 1, Košice – MČ Sever
Celkové náklady 174 615,92 €
Výška NFP 137 503,85 €
Výška finančnej podpory z EÚ 123 029,76 €
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita 2.2. – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, špecifický cieľ 2.2.2.  – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Poskytovateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Prijímateľ Mesto Košice
Sídlo prijímateľa Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Cieľ projektu Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života, vzdelania a kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Polianska, prostredníctvom rozvoja vzdelania a výcvikovej infraštruktúry, a tým prispieť k zabezpečeniu ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.
Opis projektu Realizáciou projektu zabezpečíme rekonštrukciu odborných učební, ktorými podporíme prírodovedné a technické zameranie žiakov a vytvorením jazykovej učebne pre rozvoj jazykových zručností žiakov ZŠ.
Aktivity projektu  

Hlavné aktivity:

 • Obstaranie jazykovej učebne
 • Obstaranie prírodovednej učebne -Fyzika
 • Obstaranie polytechnickej učebne
 • Stavebno-technické úpravy

Podporné aktivity:

Riadenie projektu

Výstupy projektu  

 • Zrekonštruovaná jazyková učebňa, prírodovedná učebňa Fyzika a polytechnická učebňa
 • Obstaranie interiérového vybavenia, IKT a didaktických pomôcok
Začiatok realizácie
09/2018
Ukončenie realizácie
08/2020
Typ projektu Investičný
Fáza realizácie V realizácii

Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových zamestnancov – špecialistov. Národný projekt chce prispieť k riešeniu tohto problému. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“. Projekt je zameraný na zvyšovanie matematických, prírodovedných a IKT zručností žiakov a na prepojenie teoretickej a praktickej výučby. Jeho realizácia prebieha v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Projekt trvá od septembra 2016 do októbra 2020.

Naša základná škola ako IT Akadémia partner spolupracuje v oblasti využívania a overovania inovatívnych nástrojov vo výučbe informatiky, matematiky a prírodných vied, v účasti na popularizačných vzdelávacích aktivitách, vo vzdelávaní učiteľov a vo využívaní IT ScienceLab.

Školské partnerstvá Comenius – bilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS

Za obsah produktu zodpovedá výlučne autor a Európska komisia ani Národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.

Priateľstvo bez hraníc

(Friendship without borders)

Partnerské školy:

Kazinczy Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Miskolc – koordinátor

Základná škola, Polianska 1, Košice – partner

24.1.2012

24.2.2012

22. 3. 2012 – 23. 3. 2012

viac

22. 3. 2012 – 23. 3. 2012 sa 23 žiakov a 5 pedagógov našej školy zúčastnilo návštevy partnerskej školy v Miškovci.
Program návštevy bol bohatý. Zameraný bol na spoznanie školy, mesta, blízkeho okolia a na spoločné pracovné stretnutia so žiakmi a pedagógmi partnerskej školy.
Príprava na stretnutie zahŕňala zostavenie slovníka najčastejšie používaných slov a fráz v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku, s ktorými sa oboznámili žiaci obidvoch škôl.
Žiaci spoločne pracovali na logu projektu a na zostavení informačnej brožúry o Miškovci.
V kvíze, ktorý sa zrealizoval na záver stretnutia žiaci preukázali nadobudnuté vedomosti o partnerskej škole a meste, ktoré získali počas návštevy.

26. 4. 2012 – 27. 4. 2012

viac

navštívili našu školu partneri z Miškovca, 20 žiakov a 6 pedagógov.
Počas 2 dňovej návštevy absolvovali bohatý program zameraný na spoznanie Košíc a blízkeho okolia. Spolu s našimi žiakmi navštívili Jasov (barokový kostol a kláštor premonštrátov, jasovskú jaskyňu), planetárium v centre voľného času, Dóm sv. Alžbety, Hlavnú ulicu. Panorámu mesta a blízkeho okolia si mohli aj vďaka peknému počasiu pozrieť z Vyhliadkovej veže.
Stretnutie malo aj pracovnú časť. Žiaci obidvoch škôl pracovali na návrhu obálky turistického sprievodcu po Košiciach. Návšteva bola ukončená kvízom, v ktorom si žiaci overili získané informácie a precvičili anglický jazyk.

Brožúra sprievodcu

Turistický sprievodca

English Quiz

3. 6. 2012 – 14. 6. 2012

viac

3. 6. 2012 – 14. 6. 2012 navštívili našu školu partneri z Miškovca v rámci veľkej mobility

3. 6. – 8. 6. – 20 maďarských žiakov a 7 učiteľov, 24 našich žiakov a 5 učiteľov na spoločnom pobyte na Čingove – náplň: jazykový kurz, turistické a poznávacie výlety, tvorivé dielne, športové a kultúrne podujatia, spoločná činnosť v zmiešaných skupinách
9. 6. – 14. 6. – pobyt v Košiciach – náplň: poznávacie exkurzie v rámci Košíc a okolia, pobyt partnerov na skole – ANJ, INF, TSV
– nadviazanie priateľstiev medzi žiakmi obidvoch škôl, spoznávanie inej kultúry, jazyka, spoznanie školského systému partnerskej školy, výmena skúseností, oboznámenie sa s miestnou správou – prijatie u predstaviteľov mesta a mestskej časti Kavečany

26. 9. – 28. 9. 2012

viac

7. 9. – sa na našej škole stretol pracovný tím projektu Comenius , ktorý prerokoval harmonogram spolupráce na školský rok 2012/2013.

Cieľom návštevy v Miškovci bola realizácia aktivít, ktorá súvisela so spoznávaním kultúry a tradícii obidvoch národov.
Žiaci obidvoch škôl sa na aktivity pod vedením p. učiteliek dôsledne už vopred pripravovali, keď prostredníctvom vytvoreného videa, uloženého na portál YouTube spoznali základné kroky ľudového tanca, ktorý je typický pre daný národ. Slovenskí žiaci sa učili maďarský tanček a maďarskí žiaci slovenský. Súčasťou prípravy boli aj detské riekanky a ľudový motív/ornament typický pre našu kultúru.

26. 9. – po prijatí v krojoch a krátkom maďarskom ľudovom tančeku sa žiaci rozdelili do dvoch zmiešaných skupín, v ktorých pracovali na tvorbe puzdra na mobil s ľudovými motívmi a loptičiek.
Časť žiakov sa zapojila do varenia – varilo sa typické maďarské jedlo a slovenské jedlo, keďže postupne pracujeme aj na tvorbe spoločnej trojjazyčnej kuchárskej knihy.
Popoludnie bolo vyplnene športovými súťažami a hrami.
Večer sme v telocvični školy spoločne nacvičovali obidva tančeky.

27. 9. – navštívili sme skanzen v Nyiregyhaze. Žiaci pracovali v zmiešaných 5 skupinách. Mali úlohy formulované v anglickom jazyku a spoločne ich v priestore skanzenu plnili.
Neskôr pracovali dve skupiny. Jedna vyrábala kožený náramok tradičným spôsobom a druhá maľovala ornamenty na keramiku.
Na lúke si ešte precvičili tance a potom sme cestou späť do Miškovca navštívili ZOO, kde žiakov zaujalo najmä Oceanárium.

28. 9. – hneď ráno sme išli do školy. Tam sa v telocvični uskutočnila generálka tancov. Potom nasledovalo hlavné vystúpenie na pódiu. Žiaci obidvoch škôl vystúpili spoločne s obidvoma tancami ako jedno číslo v programe školy, ktorý bol venovaný maďarskému ľudovému dňu.
V telocvični školy sa potom zhruba hodinku venovali ľudovým hrám a riekankám, ktoré hrali spoločne a zaspievali si piesne, na ktoré predtým tancovali.
Po takto veľmi pekne strávených troch dňoch sme sa vrátili domov.

16. 11. 2012

viac

Zmeraj si „matematsily“
so žiakmi našej partnerskej školy v Miškovci !

Matematická súťaž je určená pre šiestakov a siedmakov

Súťaž má tri kolá:

1. kolo – domáce
– znenie úloh nájdeš na našom školskom nete – TU

– správne riešenie domáceho kola treba odovzdať do pondelka 29.10. p.uč. Kiseľákovej na odpoveďovom hárku

– odpoveďový hárok dostane u p.uč. Kiseľákovej alebo na nete – TU

– najlepší z prvého kola postúpia ďalej

2. kolo – školské
– prebehne počas vyučovania v škole 8. 11. a jeho víťazi postúpia do 3. kola

– znenie úloh – TU

výsledková listina

 

3. kolo – medzištátne
– prebehne u nás v škole 16. 11.

– osobne si zmeriate matematsily s maďarskými priateľmi

– traja najlepší získajú vecné odmeny

– znenie úloh – TU

výsledková listina

4. 12. 2012

viac

Súťaž v anglickom jazyku

4. 12. 2012 sa jedno družstvo našich žiakov, ktoré tvorili Nina Libová, Laura Fedičová, (7.B) Miriam Červeňáková a Elena Astalošová (8.B) zúčastnilo súťaže v ANJ, ktorú každoročne organizuje naša partnerská škola v Miškovci. V konkurencii družstiev z bilingválnych škôl v Miškovci sa naše družstvo umiestnilo na 2. mieste.

19. 5. 2013 – 30. 5. 2013

viac

Súťaž v anglickom jazyku

4. 12. 2012 sa jedno družstvo našich žiakov, ktoré tvorili Nina Libová, Laura Fedičová, (7.B) Miriam Červeňáková a Elena Astalošová (8.B) zúčastnilo súťaže v ANJ, ktorú každoročne organizuje naša partnerská škola v Miškovci. V konkurencii družstiev z bilingválnych škôl v Miškovci sa naše družstvo umiestnilo na 2. mieste.

Termín projektu: jún 2012 – marec 2014

Miesto realizácie: ZŠ Polianska 1, Košice

Cieľ projektu: Inovovanie obsahu a metód vzdelávania smerom k IKT, cudzím jazykom, rozvoju čitateľskej gramotnosti a kľúčovým kompetenciám. Inovácia didaktických prostriedkov.

 

 

Aktivity projektu:

 1. Inovácia metód vzdelávania, tvorba nových učebných materiálov a didaktických prostriedkov.
 2. Zvyšovanie digitálnej zručnosti pedagogických
 3. Aplikácia nových foriem a metód vzdelávania smerom k digitalizácii vyučovania, podpore čitateľskej gramotnosti a k rozvoju a overovaniu kľúčových kompetencií.

 

Výstupy aktivít:

 

 • 500 novovytvorených a inovovaných učebných materiálov
 • 13 pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu
 • zakúpené didaktické prostriedky
 • zriadenie modernej učebne chémie
 • odborne vyškolení pedagogickí zamestnanci, ktorí si zvýšia digitálne zručnosti
 • 380 žiakov základnej školy, ktorí absolvovali vyučovací proces s novými formami a metódami vzdelávania orientovanými smerom k digitalizácii vyučovania, ktorí si zlepšili jazykové znalosti v oblasti cudzích jazykov a ktorí si zdokonalili svoju čitateľskú gramotnosť

 

Nadväzujúce aktivity po ukončení projektu:

 

 • pokračovať v tvorbe a inovácii metodických materiálov
 • sledovať a vyhodnocovať dlhodobý dopad inovácií vo všetkých predmetoch a podľa dosiahnutých výsledkov inovácie rozšíriť, prípadne upravovať
 • rozšíriť a systematizovať celoživotné vzdelávanie učiteľov
 • využívať inovácie aj v ďalších predmetoch, ktoré nie sú zahrnuté v tomto projekte
 • zapojiť sa do ďalších projektov so zámerom skvalitniť výučbu

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now