PREDMETY


Literatúra inšpiruje štvrtákov

viac

Žiaci IV.S sa na hodinách čítania nenudia. Tvorba slovenských autorov nie je pre nich len studňou vedomostí a zážitkov, ale aj inšpiráciou pre hru a rozvoj kreativity.

 

Z textu Prečo je knižka hranatá (M. Kučera) sa štvrtáci dozvedeli o materiáloch, na ktoré ľudia v minulosti písali. Vyskúšali si tvoriť krátky text pomocou obrázkového písma. Text vyryli do podkladu, ktorý si pripravili z plastelíny. Správu poskladanú z obrázkov potom dali vylúštiť svojim spolužiakom.

 

Báseň Balón (F. Rojček) žiakov zaujala svojím tvarom. Na vyučovacej hodine sa dozvedeli, že báseň, ktorej slová sú usporiadané do určitého obrazca, ktorý v náznaku vyjadruje obsah básne, sa nazýva kaligram (názov: gr. kalos = krásny, gramma = písmo). Keďže štvrtáci sú veľmi šikovní, nenechali si ujsť príležitosť a vytvorili vlastné kaligramy.

 

V básni Zariaďovanie bytu (T. Janovic) ukryl autor v písmenách vlastného mena kusy nábytku. Štvrtáci sa po rozbore básne pustili do „zariaďovania bytu“ pomocou písmen svojho mena. Spoločne potom hľadali v obrázkoch všetky ukryté abecedné symboly.

 

Fotografie

Štvrtáci sa vybraných slov neboja

viac

Štvrtáci sa na hodinách slovenského jazyka zoznamujú s novými vybranými slovami. Aby si čo najlepšie osvojili ďalšie vybrané slová a pravopis rovnako znejúcich slov, pracujú rôznym spôsobom. Nové vedomosti získavajú pomocou interaktívnych cvičení, pravopis slov precvičujú hrami a súťažami (bingo, slovné domino). Nadobudnuté poznatky si overujú v doplňovačkách, komentovaným diktátom či diskusiou o pravopisných pravidlách. Štvrtáci sa vybraných slov už neboja a získané vedomosti a zručnosti o pravopise vybraných a nevybraných slov úspešne aplikujú v kontrolných diktátoch :-).

 

Fotografie

Európsky deň jazykov

viac

V týždni od 23. – 27.9. 2019, si ako všetky školy v členských krajinách Európskej Únie, aj naša škola pripomenula Európsky deň jazykov (26.9.). Cieľom tohto dňa je podpora štúdia cudzích jazykov a potreba zachovávať, chrániť a rozvíjať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť v rámci Európy, upozorniť na význam ovládania cudzích jazykov nielen pre štúdium a lepšie uplatnenie na trhu práce, ale aj všestranný rozvoj osobnosti. 

Žiaci prvého stupňa našej školy si v spolupráci so žiakmi druhého stupňa tento významný deň pripomenuli pomocou zaujímavých aktivít. Starší žiaci precvičili s mladšími spolužiakmi zvládnutú slovnú zásobu z angličtiny, ale naučili ich aj niekoľko nových anglických slov (téma „dom“) či slovíčko „ďakujem“ a základné pozdravy v jazykoch 7 európskych krajín. Netradičná vyučovacia hodina v každom ročníku bola pod vedením skúsenejších spolužiakov plná zábavy a pohody. Žiaci spievali, súťažili, pracovali v skupinách, vyrábali plagáty s názvami krajín a pozdravmi, utvrdili si poznatky o farbách formou pracovného listu, hrali zaujímavé hry (bingo so zameraním na slovnú zásobu „zvieratá“, s kockami na utvrdenie slovnej zásoby „čísla“), pracovali s interaktívnou tabuľou.

Akcia priniesla aj ďalší efekt – starší žiaci získali v úlohe učiteľov cenné skúsenosti a zažili pocit úspechu z dobre vykonanej práce.

 

 

Európsky deň jazykov – z histórie:

Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov (European Year of Languages, skrátene EYL). Organizátormi EYL boli Rada Európy a Európska únia a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu.

 

 

Fotografie

Európsky deň jazykov

viac

V týždni od 23. – 27.9. 2019, si ako všetky školy v členských krajinách Európskej Únie, aj naša škola pripomenula Európsky deň jazykov (26.9.). Cieľom tohto dňa je podpora štúdia cudzích jazykov a potreba zachovávať, chrániť a rozvíjať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť v rámci Európy, upozorniť na význam ovládania cudzích jazykov nielen pre štúdium a lepšie uplatnenie na trhu práce, ale aj všestranný rozvoj osobnosti. 

Žiaci prvého stupňa našej školy si v spolupráci so žiakmi druhého stupňa tento významný deň pripomenuli pomocou zaujímavých aktivít. Starší žiaci precvičili s mladšími spolužiakmi zvládnutú slovnú zásobu z angličtiny, ale naučili ich aj niekoľko nových anglických slov (téma „dom“) či slovíčko „ďakujem“ a základné pozdravy v jazykoch 7 európskych krajín. Netradičná vyučovacia hodina v každom ročníku bola pod vedením skúsenejších spolužiakov plná zábavy a pohody. Žiaci spievali, súťažili, pracovali v skupinách, vyrábali plagáty s názvami krajín a pozdravmi, utvrdili si poznatky o farbách formou pracovného listu, hrali zaujímavé hry (bingo so zameraním na slovnú zásobu „zvieratá“, s kockami na utvrdenie slovnej zásoby „čísla“), pracovali s interaktívnou tabuľou.

Akcia priniesla aj ďalší efekt – starší žiaci získali v úlohe učiteľov cenné skúsenosti a zažili pocit úspechu z dobre vykonanej práce.

 

 

Európsky deň jazykov – z histórie:

Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov (European Year of Languages, skrátene EYL). Organizátormi EYL boli Rada Európy a Európska únia a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu.

 

 

Fotografie

Európsky deň jazykov

viac

V týždni od 23. – 27.9. 2019, si ako všetky školy v členských krajinách Európskej Únie, aj naša škola pripomenula Európsky deň jazykov (26.9.). Cieľom tohto dňa je podpora štúdia cudzích jazykov a potreba zachovávať, chrániť a rozvíjať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť v rámci Európy, upozorniť na význam ovládania cudzích jazykov nielen pre štúdium a lepšie uplatnenie na trhu práce, ale aj všestranný rozvoj osobnosti. 

Žiaci prvého stupňa našej školy si v spolupráci so žiakmi druhého stupňa tento významný deň pripomenuli pomocou zaujímavých aktivít. Starší žiaci precvičili s mladšími spolužiakmi zvládnutú slovnú zásobu z angličtiny, ale naučili ich aj niekoľko nových anglických slov (téma „dom“) či slovíčko „ďakujem“ a základné pozdravy v jazykoch 7 európskych krajín. Netradičná vyučovacia hodina v každom ročníku bola pod vedením skúsenejších spolužiakov plná zábavy a pohody. Žiaci spievali, súťažili, pracovali v skupinách, vyrábali plagáty s názvami krajín a pozdravmi, utvrdili si poznatky o farbách formou pracovného listu, hrali zaujímavé hry (bingo so zameraním na slovnú zásobu „zvieratá“, s kockami na utvrdenie slovnej zásoby „čísla“), pracovali s interaktívnou tabuľou.

Akcia priniesla aj ďalší efekt – starší žiaci získali v úlohe učiteľov cenné skúsenosti a zažili pocit úspechu z dobre vykonanej práce.

 

 

Európsky deň jazykov – z histórie:

Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov (European Year of Languages, skrátene EYL). Organizátormi EYL boli Rada Európy a Európska únia a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu.

 

 

Fotografie

Medzinárodný deň eura

viac

Medzinárodný deň eura (24. 9.) sme si na 1. stupni pripomenuli a osvojovali si tak poznatky z finančnej gramotnosti rôznymi zaujímavými aktivitami v priebehu celého vyučovania. Prváci na matematike poznávali euromince a na výtvarnej výchove kreslili a tvorili znak eura na školskom dvore z prírodných materiálov. Druháci na hodine matematiky s eurami vyrobenými z papiera nakupovali, predávali a súťažili. Podobne to bolo aj u tretiakov, ktorí na hodine matematiky spoznávali eurobankovky formou rôznych zábavných didaktických hier pomocou prezentácie k danej problematike. Na výtvarnej výchove si žiaci kreslili vlastný návrh eurobankovky. Štvrtáci „kvízovali“, súťažili v dvojiciach a svoje nadobudnuté vedomosti využili vo svojom vlastnom  projekte „Moja firma“.

Záverom výrok Georga Lorimera: „Je dobré mať peniaze a veci, ktoré si za peniaze kúpite. Dobré je však občas skontrolovať, či ste nestratili veci, ktoré sa za peniaze kúpiť nedajú.“

 

Fotografie

Video z obrázkov (piataci)

viac

V rámci hodín voliteľnej informatiky si žiaci vyrobili „minivideo“ z obrázkov toho, čo sa im páči, čo majú radi…

 

Video

Projekt – „Moja firma“
 

viac

Štvrtáci sa na pracovnom vyučovaní zaoberali aj povolaniami a pracovnými príležitosťami v regióne. Diskutovali o technických vynálezoch, najžiadanejších povolaniach a pracovných možnostiach v Košiciach a okolí. V spolupráci so spolužiakmi alebo individuálne vypracovali jednoduchý projekt, v ktorom prezentovali svojim kamarátom podnikateľský zámer, názov firmy, predstavu o počte zamestnancov, výške finančných nákladov a pod.  Súčasťou mohli byť aj návrhy loga, uniformy či vizitky firmy. Žiaci predstavili nápadité projekty plné skvelých a kreatívnych myšlienok J. Súčasťou každej prezentácie bola aj vzájomná debata žiakov o preberanej problematike, podávanie návrhov a ďalších inšpirácií autorom projektu.

 

Fotografie

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 633 41 79

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria