PREDMETY


Druháci na hodine SJL
 

viac

Takto vyzerá skupinová práca u druhákov na hodine SJL.

 

Fotografie

Literárno-dejepisná exkurzia
 

viac

17.septembra sa žiaci IX. A a VIII. B zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie do Kežmarku. Navštívili historické pamiatky mesta – lyceálnu knižnicu, drevený evanjelický artikulárny kostol, nový evanjelický kostol a prehliadli si aj expozíciu a priestory mestského hradu.

 

Fotografie

Prezentation competition 2018
 

viac

Žiaci našej školy, šiestaci a ôsmaci sa dňa 28.11.2018 zúčastnili–  „Prezentation competition 2018“, v partnerskej škole v Miškovci, Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Kazinczy Ferenc Primary School).

Žiaci vystúpili so svojími prezentáciami ako hostia podujatia, na ktorom vynikajúco reprezentovali našu školu a preukázali výbornú jazykovú pripravenosť.

 

 

Fotografie

Európsky deň jazykov
 

viac

V stredu, 26. septembra 2018, si ako všetky školy v členských krajinách Európskej Únie, aj naša škola pripomenula Európsky deň jazykov. Cieľom tohto dňa je podpora štúdia cudzích jazykov a potreba zachovávať, chrániť a rozvíjať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť v rámci Európy, upozorniť na význam ovládania cudzích jazykov nielen pre štúdium a lepšie uplatnenie na trhu práce, ale aj všestranný rozvoj osobnosti.
Žiaci prvého stupňa našej školy si v spolupráci so žiakmi druhého stupňa tento významný deň pripomenuli pomocou zaujímavých aktivít. Starší žiaci precvičili s mladšími spolužiakmi zvládnutú slovnú zásobu z angličtiny, ale naučili ich aj niekoľko nových anglických slov či slovíčko „ďakujem“ a základné pozdravy v jazykoch 7 európskych krajín. Netradičná vyučovacia hodina pod vedením skúsenejších spolužiakov bola plná zábavy a pohody. Žiaci spievali, súťažili, pracovali v skupinách, pomocou prezentácie o krajinách EÚ zvládli základné pozdravy v rôznych jazykoch, vyrábali plagáty s názvami krajín a pozdravmi, hrali pantomímu či zaujímavé hry (pexeso, bingo).
U prvákov prezentovali svoje zručnosti v cudzom jazyku žiaci štvrtého ročníka. Viedli s nimi krátky rozhovor v anglickom jazyku, naučili ich pomenovať niektoré časti tela a spievať jednoduché piesne. Všetky deti dostali po skončení aktivít sladkú odmenu. Akcia priniesla aj ďalší efekt – starší žiaci získali v úlohe učiteľov cenné skúsenosti a zažili pocit úspechu z dobre vykonanej práce.

 

Európsky deň jazykov – z histórie:
Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov (European Year of Languages, skrátene EYL). Organizátormi EYL boli Rada Európy a Európska únia a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu.

 

 

Fotografie

Lomihlav
 

viac

Súťaž LOMIHLAV vznikla pri príležitosti 15. výročia založenia korešpondečného matematického seminára MATIK.

Lomihlav je súťaž štvorčlenných družstiev žiakov siedmeho až deviateho ročníka alebo sekundy až kvarty reprezentujúcich svoju školu. Ich úlohou je čo najlepšie vyriešiť 20 matematických úloh, 5 hlavolamov a 5 hádaniek. Tejto súťaže sa pravidelne zúčastňuje vyše stovka žiakov zo základných škôl, z celého Slovenska. Majú šancu sa niečo nové naučiť, porovnať svoje sily s ostatnými a stretnúť kamarátov so záľubou v matematike.

Tohto roku sa súťaž Lomihlav uskutočnla 30.11.2018 v priestoroch Gymnázia, Alejová 1 v Košiciach. Našu školu reprezentovali: Oskar Hritz (IX.B), Richard Grešák (IX.B), Marián Šuľa (IX.B). Štefan Pčola (VII.B), ktorí v silnej konkurencii 50 tímov, obsadili pekné 20. miesto.

 

 

Výsledky

Fotografie

Fyzika – 8. ročník – 2. projekt

viac

Zostrojenie modelu optického prístroja

Po zaujímavej kapitole Odraz a lom svetla si žiaci ôsmeho ročníka overili svoje teoretické vedomosti v projektoch.

Za úlohu mali navrhnúť a zostrojiť z jednoduchých pomôcok model:

  1. periskopu
  2. ďalekohĺadu
  3. fotografického aparátu

 a vysvetliť princíp jeho fungovania a využitia v praxi.

Tu nájdete ich projekty:

 

Fotografie

Fyzika – 7. ročník – 1. projekt

viac

Zhotovenie prístroja na zisťovanie vlhkosti alebo tlaku vzduchu

Žiaci siedmeho ročníka na hodinách fyziky v septembri a polovici októbra sa zamerali na získavanie vedomostí a praktických poznatkov z týchto kapitol: Teplota a čas a Premena kvapaliny na plyn.

 

Fotografie

Fyzika – 6. ročník – 1. projekt

viac

Vlastnosti tekutín

Žiaci šiesteho ročníka na hodinách fyziky získali prvé poznatky o Vlastnostiach kvapalín a plynov a tie premenili do takýchto projektov.

 

Fotografie

Fyzika – 9. ročník – 1. projekt

viac

Pokus z oblasti elektrických či magnetických javov

Kompas alebo elektrometer zostrojený z jednoduchých vecí

Deviataci si teoretické vedomosti a  poznatky z kapitoly Magnetické a elektrické vlastnosti látok  overili v praxi tvorbou projektu. Mali možnosť si vybrať jednu z nasledovných tém:

  1. Navrhnúť pokus, ktorý by demonštroval magnetické vlastnosti látok.
  2. Navrhnúť pokus, ktorý by demonštroval elektrické vlastnosti látok.
  3. Zostrojiť a predviesť princíp kompasu alebo elektrometra.

 

Fotografie

Fyzika – 8. ročník – 1. projekt

viac

Rozklad svetla

Žiaci ôsmeho ročníka mali na hodinách fyziky o hru farieb naozaj postarané. Popri teoretických vedomostiach sa na každej hodine naučili niečo nové a zaujímavé.

Na  záver kapitoly Skúmanie vlastností svetla si hravo poradili s projektom. V ňom mali demonštrovať zariadenie, v ktorom sa slnečné svetlo rozkladá na spektrum.

 

Fotografie

Vyrezávané tekvice (druháci)
 

viac

Na hodine informatiky si druháci skúšali rôzne grafické aktivity s námetom dušičiek a jednou z nich bolo virtuálne vyrezávanie tekvice. Tu sú ich výsledné práce:

 

Práce žiakov II.V

Menovky (štvrtáci)
 

viac

Štvrtáci vyrábali v grafickom softvéri tri menovky: 1. so svojím menom, 2. s názvom predmetu, 3. so svojou obľúbenou „vecou“.

 

Práce žiakov IV.M

Práce žiakov IV.T

Vitráž (tretiaci)
 

viac

Vitráž  je sklenená plocha zložená z rôznofarebných, výtvarne koncipovaných skiel spájaných pomocou olovených páskov a slúžiaca na zasklenie okien. V prenesenom zmysle slova ide aj o názov techniky, ktorá sa používa na ich výrobu.

Časom sa spájanie farebných skiel stalo umeleckou záležitosťou. Ak sa voľakedy technika vitráže používala prevažne pre chrámy, kláštory a kostoly, v súčasnosti preniká stále viac aj do domácností – zdobia sa ňou okná, dvere alebo ich časti, vyrábajú sa rôzne dekoratívne predmety a šperky.

Tretiaci si mali vytvoriť návrh na vitrážové okno do detskej izby.

 

Práce žiakov III.N

Práce žiakov III.S

Jabloň (druháci)
 

viac

Druháci maľovali v rámci práce s grafikou jabloň. Ich úlohou bolo použiť kresliace nástroje- ceruzka, štetec, výplň, pečiatky.

 

Práce žiakov II.K

Práce žiakov II.V

Postava / portrét (tretiaci)
 

viac

Tretiaci spoznali nového umelca- francúzskeho maliara H.Matissa. Z dielikov, ktoré vo svojej tvorbe využíval, poskladali postavu alebo portrét.

 

IV.M IV.T
Sophia Martin
Tomáš Martin
Denisa Ema
Ema Ema
Jakub Karin
Karolína Félix
Dávid Ľubo
Timothy Branislav
Nina Martina
Michal Lívia
Dominik Andrej
Sebastián Viktória
Filip Boris
Diana Patrik
Sarah Dávid
Peter
Natálie
Sára

Hardvér (druháci)
 

viac

Druháci sa naučili nový pojem hardvér. Vo svojej práci mali vymaľovať zadaný hardvér a primaľovať ľubovoľné ďalšie zariadenie (aj viac), ktoré sa dajú k počítaču napojiť.

 

Práce žiakov II.K

Práce žiakov II.V

Technika – 5. roč.

viac

Teoretické vedomosti premenené do manuálnej zručnosti – vtáčie búdky našich piatakov.

 

Fotografie

Technická olympiáda

viac

OK v technickej olympiáde sa uskutočnilo 29. 11. 2018.

Adam Lukáč (IX.B) a Frederik Šemrák (IX.B) dokázali v teste, že majú výborné vedomosti. V praktickej časti dali „ruky dokopy“ a získali pekné 3. miesto.

Blahoželám.

Vyuč. techniky E. Semanová 

Literárno-dejepisná exkurzia
 

viac

17.septembra sa žiaci IX. A a VIII. B zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie do Kežmarku. Navštívili historické pamiatky mesta – lyceálnu knižnicu, drevený evanjelický artikulárny kostol, nový evanjelický kostol a prehliadli si aj expozíciu a priestory mestského hradu.

 

Fotografie

Dominikova vianočná pieseň

viac

Cirkevná Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach zorganizovala 7. decembra 5. ročník Dominikovej vianočnej piesne. Ide o súťažnú prehliadku v speve tradičných a moderných kolied. Jedným z hlavných cieľov súťaže je vyzdvihnúť povedomie o osobnosti blahoslaveného hieromučeníka Metoda Dominika Trčku, poukázať na krásu koledy aj v staroslovienskom jazyku a zároveň podporovať spoluprácu medzi školami rôznych zriaďovateľov.
Aj tento rok sa do súťaže zapojilo viacero cirkevných, štátnych aj súkromných škôl. V úvode sa k prítomným prihovorila Mária Kokoruďová, riaditeľka školy. Osobnosť blahoslaveného zas predstavil otec Martin Mikula, farár farnosti bl. mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku v košickej mestskej časti Ťahanovce.
O výkonoch jednotlivých súťažiacich rozhodovala odborná porota. Predsedníčkou poroty bola Daniela Popovičová zo ZUŠ M. Hemerkovej, členmi Agnes Hornyak z CVČ Domino a o. Milan Gábor z farnosti Poráč, ktorý okrem spevu staroslovienskej koledy hovoril aj o ikone Narodenia Pána. Svojím spevom prítomných potešila i Agnes Hornyak, speváčka opier, operiet a muzikálov.

Náš žiak 1. ročníka Filip Lörinc sa umiestnil v bronzovom pásme.

 

 

Fotografie

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 633 41 79

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria