PREDMETY


Od prísloví k bájke – štvrtáci na hodinách čítania

viac

Žiaci IV.S pokračujú na hodinách čítania v tvorivej činnosti. S témou príslovia a porekadlá sa prvýkrát stretli už v 3. ročníku, preto si vo štvrtom ročníku ľahko poradili s úpravou popletených prísloví. Spoločnými silami vytvorili kreslené príslovia, aby poučenie známych či menej známych prísloví vedeli stručne a výstižne vysvetliť.

Poučenie obsahujú aj bájky. Štvrtáci sa s najznámejším bájkarom sveta (Ezopom) zoznamovali postupne – skladali jeho fotografiu, potom uvažovali, o akú osobnosť ide a čo si o človeku na fotografii myslia. Keď sa formou práce s textom zoznámili s ťažkým životom bájkara, postupne pracovali s bájkami Korytnačka a zajac, Kohút a líška. Metódou diamant (komparácia protikladov) sa naučili porovnávať vlastnosti a konanie postáv. Svoje umelecké vlohy uplatnili pri tvorbe komiksu či dramatizácii bájky.

 

Fotografie

Štvrtáci vzorne reprezentujú školu

viac

Štvrtáci sa pravidelne aktívne zapájajú do rôznych súťaží. V priebehu prvého štvrťroka sa zúčastnili mestskej výtvarnej súťaže Najkrajší sen a celoslovenskej literárnej súťaže Voda pre život – život pre vodu.

V celoslovenskej súťaži získala ocenenie v 3. kategórii – poézia žiačka IV.S triedy Eliška Nálepková. Keďže porotu nadchli aj ostatné kvalitné práce našich štvrtákov, rozhodli sa kolektívom IV.N a IV.S triedy udeliť výnimočnú cenu.

Všetkým žiakom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy!

 

Fotografie

Literatúra inšpiruje štvrtákov

viac

Žiaci IV.S sa na hodinách čítania nenudia. Tvorba slovenských autorov nie je pre nich len studňou vedomostí a zážitkov, ale aj inšpiráciou pre hru a rozvoj kreativity.

 

Z textu Prečo je knižka hranatá (M. Kučera) sa štvrtáci dozvedeli o materiáloch, na ktoré ľudia v minulosti písali. Vyskúšali si tvoriť krátky text pomocou obrázkového písma. Text vyryli do podkladu, ktorý si pripravili z plastelíny. Správu poskladanú z obrázkov potom dali vylúštiť svojim spolužiakom.

 

Báseň Balón (F. Rojček) žiakov zaujala svojím tvarom. Na vyučovacej hodine sa dozvedeli, že báseň, ktorej slová sú usporiadané do určitého obrazca, ktorý v náznaku vyjadruje obsah básne, sa nazýva kaligram (názov: gr. kalos = krásny, gramma = písmo). Keďže štvrtáci sú veľmi šikovní, nenechali si ujsť príležitosť a vytvorili vlastné kaligramy.

 

V básni Zariaďovanie bytu (T. Janovic) ukryl autor v písmenách vlastného mena kusy nábytku. Štvrtáci sa po rozbore básne pustili do „zariaďovania bytu“ pomocou písmen svojho mena. Spoločne potom hľadali v obrázkoch všetky ukryté abecedné symboly.

 

Fotografie

Štvrtáci sa vybraných slov neboja

viac

Štvrtáci sa na hodinách slovenského jazyka zoznamujú s novými vybranými slovami. Aby si čo najlepšie osvojili ďalšie vybrané slová a pravopis rovnako znejúcich slov, pracujú rôznym spôsobom. Nové vedomosti získavajú pomocou interaktívnych cvičení, pravopis slov precvičujú hrami a súťažami (bingo, slovné domino). Nadobudnuté poznatky si overujú v doplňovačkách, komentovaným diktátom či diskusiou o pravopisných pravidlách. Štvrtáci sa vybraných slov už neboja a získané vedomosti a zručnosti o pravopise vybraných a nevybraných slov úspešne aplikujú v kontrolných diktátoch :-).

 

Fotografie

Európsky deň jazykov

viac

V týždni od 23. – 27.9. 2019, si ako všetky školy v členských krajinách Európskej Únie, aj naša škola pripomenula Európsky deň jazykov (26.9.). Cieľom tohto dňa je podpora štúdia cudzích jazykov a potreba zachovávať, chrániť a rozvíjať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť v rámci Európy, upozorniť na význam ovládania cudzích jazykov nielen pre štúdium a lepšie uplatnenie na trhu práce, ale aj všestranný rozvoj osobnosti. 

Žiaci prvého stupňa našej školy si v spolupráci so žiakmi druhého stupňa tento významný deň pripomenuli pomocou zaujímavých aktivít. Starší žiaci precvičili s mladšími spolužiakmi zvládnutú slovnú zásobu z angličtiny, ale naučili ich aj niekoľko nových anglických slov (téma „dom“) či slovíčko „ďakujem“ a základné pozdravy v jazykoch 7 európskych krajín. Netradičná vyučovacia hodina v každom ročníku bola pod vedením skúsenejších spolužiakov plná zábavy a pohody. Žiaci spievali, súťažili, pracovali v skupinách, vyrábali plagáty s názvami krajín a pozdravmi, utvrdili si poznatky o farbách formou pracovného listu, hrali zaujímavé hry (bingo so zameraním na slovnú zásobu „zvieratá“, s kockami na utvrdenie slovnej zásoby „čísla“), pracovali s interaktívnou tabuľou.

Akcia priniesla aj ďalší efekt – starší žiaci získali v úlohe učiteľov cenné skúsenosti a zažili pocit úspechu z dobre vykonanej práce.

 

 

Európsky deň jazykov – z histórie:

Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov (European Year of Languages, skrátene EYL). Organizátormi EYL boli Rada Európy a Európska únia a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu.

 

 

Fotografie

Európsky deň jazykov

viac

V týždni od 23. – 27.9. 2019, si ako všetky školy v členských krajinách Európskej Únie, aj naša škola pripomenula Európsky deň jazykov (26.9.). Cieľom tohto dňa je podpora štúdia cudzích jazykov a potreba zachovávať, chrániť a rozvíjať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť v rámci Európy, upozorniť na význam ovládania cudzích jazykov nielen pre štúdium a lepšie uplatnenie na trhu práce, ale aj všestranný rozvoj osobnosti. 

Žiaci prvého stupňa našej školy si v spolupráci so žiakmi druhého stupňa tento významný deň pripomenuli pomocou zaujímavých aktivít. Starší žiaci precvičili s mladšími spolužiakmi zvládnutú slovnú zásobu z angličtiny, ale naučili ich aj niekoľko nových anglických slov (téma „dom“) či slovíčko „ďakujem“ a základné pozdravy v jazykoch 7 európskych krajín. Netradičná vyučovacia hodina v každom ročníku bola pod vedením skúsenejších spolužiakov plná zábavy a pohody. Žiaci spievali, súťažili, pracovali v skupinách, vyrábali plagáty s názvami krajín a pozdravmi, utvrdili si poznatky o farbách formou pracovného listu, hrali zaujímavé hry (bingo so zameraním na slovnú zásobu „zvieratá“, s kockami na utvrdenie slovnej zásoby „čísla“), pracovali s interaktívnou tabuľou.

Akcia priniesla aj ďalší efekt – starší žiaci získali v úlohe učiteľov cenné skúsenosti a zažili pocit úspechu z dobre vykonanej práce.

 

 

Európsky deň jazykov – z histórie:

Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov (European Year of Languages, skrátene EYL). Organizátormi EYL boli Rada Európy a Európska únia a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu.

 

 

Fotografie

Ruské slovo

viac

Naši žiaci sú už pravidelnou súčasťou súťaže Ruské slovo, súťaže v prednese pôvodnej aj vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku. Tento rok sa krajské kolo uskutočnilo 17.1.2020 na Gymnáziu M.R.Štefánika. Zúčastnili sa na ňom Ľubor Pačaj (IX.A) a Miriam Šuľová (VIII.B). Krásne druhé miesto zo súťaže si odniesla Mirka, ktorej srdečne gratulujeme.

 

Fotografie

Ochutnávka jedál na ruskom jazyku

viac

Na RUJ sme mali ochutnávku jedál aj s receptami v ruskom jazyku.

 

Fotografie

Európsky deň jazykov

viac

V týždni od 23. – 27.9. 2019, si ako všetky školy v členských krajinách Európskej Únie, aj naša škola pripomenula Európsky deň jazykov (26.9.). Cieľom tohto dňa je podpora štúdia cudzích jazykov a potreba zachovávať, chrániť a rozvíjať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť v rámci Európy, upozorniť na význam ovládania cudzích jazykov nielen pre štúdium a lepšie uplatnenie na trhu práce, ale aj všestranný rozvoj osobnosti. 

Žiaci prvého stupňa našej školy si v spolupráci so žiakmi druhého stupňa tento významný deň pripomenuli pomocou zaujímavých aktivít. Starší žiaci precvičili s mladšími spolužiakmi zvládnutú slovnú zásobu z angličtiny, ale naučili ich aj niekoľko nových anglických slov (téma „dom“) či slovíčko „ďakujem“ a základné pozdravy v jazykoch 7 európskych krajín. Netradičná vyučovacia hodina v každom ročníku bola pod vedením skúsenejších spolužiakov plná zábavy a pohody. Žiaci spievali, súťažili, pracovali v skupinách, vyrábali plagáty s názvami krajín a pozdravmi, utvrdili si poznatky o farbách formou pracovného listu, hrali zaujímavé hry (bingo so zameraním na slovnú zásobu „zvieratá“, s kockami na utvrdenie slovnej zásoby „čísla“), pracovali s interaktívnou tabuľou.

Akcia priniesla aj ďalší efekt – starší žiaci získali v úlohe učiteľov cenné skúsenosti a zažili pocit úspechu z dobre vykonanej práce.

 

 

Európsky deň jazykov – z histórie:

Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov (European Year of Languages, skrátene EYL). Organizátormi EYL boli Rada Európy a Európska únia a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu.

 

 

Fotografie

Medzinárodný deň eura

viac

Medzinárodný deň eura (24. 9.) sme si na 1. stupni pripomenuli a osvojovali si tak poznatky z finančnej gramotnosti rôznymi zaujímavými aktivitami v priebehu celého vyučovania. Prváci na matematike poznávali euromince a na výtvarnej výchove kreslili a tvorili znak eura na školskom dvore z prírodných materiálov. Druháci na hodine matematiky s eurami vyrobenými z papiera nakupovali, predávali a súťažili. Podobne to bolo aj u tretiakov, ktorí na hodine matematiky spoznávali eurobankovky formou rôznych zábavných didaktických hier pomocou prezentácie k danej problematike. Na výtvarnej výchove si žiaci kreslili vlastný návrh eurobankovky. Štvrtáci „kvízovali“, súťažili v dvojiciach a svoje nadobudnuté vedomosti využili vo svojom vlastnom  projekte „Moja firma“.

Záverom výrok Georga Lorimera: „Je dobré mať peniaze a veci, ktoré si za peniaze kúpite. Dobré je však občas skontrolovať, či ste nestratili veci, ktoré sa za peniaze kúpiť nedajú.“

 

Fotografie

Fyzika – 8. ročník – 2. projekt
Zostrojenie modelu optického prístroja

viac

Po zaujímavej kapitole Odraz a lom svetla si žiaci ôsmeho ročníka overili svoje teoretické vedomosti v projektoch.

Za úlohu mali navrhnúť a zostrojiť z jednoduchých pomôcok model:

 

  1. periskopu
  2. ďalekohľadu
  3. fotografického aparátu

 

 a vysvetliť princíp jeho fungovania a využitia v praxi.

 

Tu nájdete ich projekty:

 

Fotografie

Fyzika – 6. ročník – 1. projekt
Vlastnosti tekutín

viac

Žiaci šiesteho ročníka na hodinách fyziky získali prvé poznatky o Vlastnostiach kvapalín a plynov a tie premenili do takýchto projektov:

 

Fotografie

Fyzika – 9. ročník – 1. projekt
Pokus z oblasti elektrických či magnetických javov. Kompas alebo elektrometer zostrojený z jednoduchých vecí.

viac

Deviataci si teoretické vedomosti a  poznatky z kapitoly Magnetické a elektrické vlastnosti látok  overili v praxi tvorbou projektu. Mali možnosť si vybrať jednu z nasledovných tém:

  1. Navrhnúť pokus, ktorý by demonštroval magnetické vlastnosti látok.
  2. Navrhnúť pokus, ktorý by demonštroval elektrické vlastnosti látok.
  3. Zostrojiť a predviesť princíp kompasu alebo elektrometra.

 

Pozrite si, akí sú šikovní:

 

 

Fotografie

Fyzika – 8. ročník – 1. projekt
Rozklad svetla

viac

Žiaci ôsmeho ročníka mali na hodinách fyziky o hru farieb naozaj postarané. Popri teoretických vedomostiach sa na každej hodine naučili niečo nové a zaujímavé.

Na  záver kapitoly Skúmanie vlastností svetla si hravo poradili s projektom. V ňom mali demonštrovať zariadenie, v ktorom sa slnečné svetlo rozkladá na spektrum.

Ich projekty nájdete tu:

 

Fotografie

Práca s oblasťou

viac

V rámci práce s grafikou sa žiaci 3. ročníka učili v grafickom programe RNA pracovať s oblasťou – nakresliť objekt, vybrať oblasť, kopírovať, prilepovať, deformovať,…

 

Práce žiakov

Siedmaci učili prvákov

viac

Žiaci 7. ročníka vytvárali prezentácie. Ich náplňou bolo učivo o zvieratkách. A aby ich pekné práce nezapadli prachom, rozhodli sa ich odprezentovať pred žiakmi 1. ročníka. Hodina v počítačovej učebni, na ktorej sa zúčastnili „veľkí“ a „malí“ žiaci bola príjemá, zábavná a vzájomne obohacujúca.

 

Fotografie

Logo operačného systému

viac

Ak by niekedy v budúcnosti niektorý siedmak vymyslel nový operačný systém, tak už dnes má k nemu vymyslené logo 🙂

 

Práce žiakov

Značka na dvere počítačovej učebne

viac

Už onedlho vyzdobia dvere do jednej z počítačových učební značky, ktoré začiatkom školského roka vyrábali piataci na informatike.

 

Práce žiakov

Skladáme „matissovské“ dieliky

viac

Henri Matisse bol francúzsky maliar. Začiatkom 20. storočia patril k skupine fauvistov, ktorí sa chceli prezentovať odvážnymi odtieňmi a ťahmi štetca. Neskôr sa jeho práca postupne formálne zjednodušovala a viedla k abstraktným dielam, vyrobeným z nastrihaných kúskov papiera. O niečo podobné sa pokúsili štvrtáci, pričom dieliky, z ktorých skladali svoju prácu sú dieliky, ktoré používal vo svojich dielach Henri Matisse.

 

Práce žiakov

Vitráž

viac

Vitráž je sklenená plocha zložená z rôznofarebných, výtvarne koncipovaných skiel spájaných pomocou olovených páskov a slúžiaca na zasklenie okien. V prenesenom zmysle slova ide aj o názov techniky, ktorá sa používa na ich výrobu.

Tretiaci navrhovali v grafickom editore vitrážové okno do detskej izby.

 

Práce žiakov III.K

Práce žiakov III.V

iBobor

viac

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

A takto sme si trápili hlavy tento školský rok my. Výsledky budú zverejnené onedlho.

 

Fotografie

Video z obrázkov (piataci)

viac

V rámci hodín voliteľnej informatiky si žiaci vyrobili „minivideo“ z obrázkov toho, čo sa im páči, čo majú radi…

 

Video

Okresné kolo technickej olympiády

viac

OK technickej olympiády sa uskutočnilo 28.11.2019 v CVČ na Orgovánovej ulici za účasti družstiev žiakov ZŠ.

Našu školu reprezentovali:

 

Benedikt Tabačko (IX.B)

Ľubor Pačaj (IX.A)

 

Chlapci skončili na peknom 3.mieste.

Obom blahoželám a ďakujem za úspešnú reprezentáciu školy.

 

Vyuč. techniky  E. Semanová 

Prečo je Zem guľatá?

viac

Prečo je Zem guľatá? Kedy zhasne slnko? Koľko je na nebi hviezd? Takéto, ale aj iné odpovede na otázky  o vesmíre prišiel Námorníkom (žiakom 4. N) zodpovedať študent TU a vesmírny nadšenec Leonard Kukľa. Otázok bolo veru dosť, prednáška bola ozaj poučná, ale aj zábavná.

 

Fotografie

Prvý projekt z prvouky u Levíčat

viac

Čo nás na prírodovede najviac zaujalo – štvrtácke projekty s tematikou magnet, vesmír

viac

Žiaci IV.S sa na hodinách prírodovedy zaoberali zaujímavými témami z celku Pátrame po neživej prírode a prírodných javoch. Učivá z tém o magnete a vesmíru žiakov veľmi zaujali. Informácie, ktoré nezískali na hodinách, spracovali formou projektu.

Žiaci aj tentokrát predstavili nápadité projekty plné nových zaujímavých informácií J. Zameranie štvrtáckych projektov bolo rôznorodé –  vlastnosti magnetu, slnečná sústava, zaujímavosti o vybraných planétach, súhvezdia, pozorovanie hviezd, zloženie Zeme, využitie satelitov, lety do vesmíru… Žiaci pri zhotovovaní projektov uplatnili svoje doterajšie skúsenosti, kreativitu a fantáziu – súčasťou projektov bola častokrát nejaká hra, kvíz či vedomostná súťaž. Žiaci svoje projekty ústne prezentovali pred ostatnými spolužiakmi, ktorí im mohli klásť doplňujúce otázky. V rámci prezentácií debatovali o danej problematike, v závere každý projekt zhodnotili a vyzdvihli jeho klady. Vyučovacie hodiny venované prezentáciám boli pre všetkých žiakov plné inšpirácií.

 

Fotografie

Testovanie pohybových predpokladov

viac

Dňa 24.10. 2019 sa na našej škole uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov našich prváčikov. Deti preukázali svoje fyzické schopnosti ako silu, vytrvalosť, rýchlosť, obratnosť, koordináciu pohybov a disciplínu. S výkonmi našich najmenších sme spokojní.

 

Fotografie

Príbeh hudby 2

viac

Aké by boli Vianoce bez hudby!? Každému sa najkrajšie obdobie v roku spája s množstvom  skladieb, piesní a kolied. A tie majú svoje príbehy. Jeden takýto príbeh nám predstavil spolu so ŠFK 13. 12. 2019 v špeciálnom vydaní Príbehu hudby dirigent a autor Gabriel Rovňák ml.. Spolu so symfonickým orchestrom a sólistami ŠFK tak žiaci 3.V spoznávali čaro Vianoc v nádherných skladbách velikánov všetkých čias a stali sa tak súčasťou veľkého príbehu hudby. Bol to pre nás všetkých nezabudnuteľný zážitok.

 

Fotografie

Príbeh hudby

viac

Hudba rozprávala svoj príbeh aj v našej škole tretiakom a štvrtákom, ktorí sledovali 22.11.2019 online vystúpenie Bratislavského chlapčenského zboru. Autor projektu „Príbeh hudby“  p. Gabriel Rovňák ml. nám spolu s ďalšími účinkujúcimi predstavil nádherné skladby známych aj menej známych hudobných skladateľov minulých čias. Naši žiaci si okrem nového poznania sveta hudby odniesli z koncertu príjemný pocit a nezabudnuteľný zážitok. Ďakujeme a tešíme sa opäť o rok 😊.

 

Fotografie

Štvrtáci vzorne reprezentujú školu

viac

Štvrtáci sa pravidelne aktívne zapájajú do rôznych súťaží. V priebehu prvého štvrťroka sa zúčastnili mestskej výtvarnej súťaže Najkrajší sen a celoslovenskej literárnej súťaže Voda pre život – život pre vodu.

V celoslovenskej súťaži získala ocenenie v 3. kategórii – poézia žiačka IV.S triedy Eliška Nálepková. Keďže porotu nadchli aj ostatné kvalitné práce našich štvrtákov, rozhodli sa kolektívom IV.N a IV.S triedy udeliť výnimočnú cenu.

Všetkým žiakom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy!

 

Fotografie

Farebná jeseň

viac

Štvrtáci na hodinách výtvarnej výchovy preniesli motívy a pestré farby jesene na svoje výkresy rôznymi technikami. Pri stvárnení plodov jesene využili koláž ale aj zobrazenie vytvorené rôznymi kvalitami a zoskupeniami bodov. Práce sa všetkým žiakom vydarili :-)!

 

Fotografie

Projekt – „Moja firma“
 

viac

Štvrtáci sa na pracovnom vyučovaní zaoberali aj povolaniami a pracovnými príležitosťami v regióne. Diskutovali o technických vynálezoch, najžiadanejších povolaniach a pracovných možnostiach v Košiciach a okolí. V spolupráci so spolužiakmi alebo individuálne vypracovali jednoduchý projekt, v ktorom prezentovali svojim kamarátom podnikateľský zámer, názov firmy, predstavu o počte zamestnancov, výške finančných nákladov a pod.  Súčasťou mohli byť aj návrhy loga, uniformy či vizitky firmy. Žiaci predstavili nápadité projekty plné skvelých a kreatívnych myšlienok J. Súčasťou každej prezentácie bola aj vzájomná debata žiakov o preberanej problematike, podávanie návrhov a ďalších inšpirácií autorom projektu.

 

Fotografie

Exkurzie v kostole

viac

Žiaci jednotlivých tried sa počas februára zúčastnili na hodine náboženstva formou exkurzie v našom kostole sv. Ondreja. Aj touto formou môžu žiaci prehĺbiť svoju vieru a pripraviť sa na pôstny čas. Žiaci mali v kostole sv. Ondreja rôzne aktivity a poslednú exkurziu obohatil aj výkladom otec Marek Ondrej.

 

Fotografie

Súdny proces

viac

Dnes bola úžasná atmosféra na hodine ETV – žiaci zinscenovali súdny proces. Veľmi zodpovedne pristúpili k úlohám sudcu, žalobcu, obhajcu, svedkov a obžalovaného. Náplňou učiva sú etické hodnoty súčasnej spoločnosti a ľudské práva.

 

Fotografie

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now