PREDMETY


Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

viac

Naši žiaci sa zúčastnili okresného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Úspešne reprezentovali školu, o čom svedčia aj pekné umiestnenia. Dvom žiačkam, Márii Ľašovej z III.S a Žofii Kollárovej z IX.A, bolo udelené 3. miesto.

 

Fotografie

Hlasné čítanie

viac

V týždni od 4. – 8. 3. 2019 sa žiaci 3. a 4. ročníka podujali na hlasné čítanie škôlkarom. Čitateľom sa výborne darilo a poslucháči ich odmenili zaslúženým potleskom.

Naši tretiaci navštívili deti v materskej škole v Kavečanoch, kde uskutočnili pod vedením vyučujúcich slovenského jazyka akciu Hlasné čítanie. Žiaci mladším deťom prečítali vlastné zaujímavé zážitky zo života, ktoré predtým literárne spracovali. Škôlkari príbehy pozorne počúvali a dokázali správne odpovedať na všetky otázky moderátorky Marušky ☺. Potom si tretiaci spoločne s malými kamarátmi zaspievali a na záver sa spolu zahrali s hračkami. Spomínali tak na pekné časy, ktoré kedysi strávili v materskej škole.

 

Fotografie

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

viac

Súťažilo sa v 3 kategóriách:   

I. kategória – žiaci 1. – 4. ročníka

II. kategória – žiaci 5. – 6. ročníka

III. kategória – žiaci 7. – 9. ročníka

 

POÉZIA:  

I. kategória: 

1. miesto – Mária Ľašová (III.S)
2. miesto – Alexandra Kočíková (III.S)

2. miesto – Katarína Michalková (III.S)
3. miesto – Hana Horváthová (II.K)

3. miesto – Eliška Nálepková (III.S)

čestné uznanie – Dávid Halász (IV.M)

 

II. kategória: 

1. miesto – Lucia Kollárová (VI. A)
2. miesto – Maximilián Tajkov (VI. A)
3. miesto – Samuel Ivan (V. B)

 

III. kategória:

1. miesto – Žofia Kollárová (IX. A)
2. miesto – Dalibor Horný (VII. B)
3. miesto – Ľubor Pačaj (VIII. A)
                   – Patrik Graban (VIII. A)

 

PRÓZA:  

I. kategória:

1. miesto – Elisabeth Oršík (III.N)                              

2. miesto – Heidi Hritz  (IV.M)

2. miesto – Sára Vojtková  (IV.T)
3. miesto – Bianka Spišáková (III.S)

3. miesto – Michal Repák (IV.M)

čestné uznanie – Martin Mesarč (III.N)

 

II. kategória:

1. miesto – Laura Izáková (V. B)                              

2. miesto – Vivien Laura Szöke (VI. B)
3. miesto – Matúš Pukančík (VI. B)

 

III. kategória:

1. miesto – Miriam Šuľová (VII. B)
2. miesto – Linda Mošková (IX. B)
3. miesto – Lorena Vojtková (VII. B)

 

Fotografie

Druháci na hodine SJL

viac

Takto vyzerá skupinová práca u druhákov na hodine SJL.

 

Fotografie

Literárno-dejepisná exkurzia

viac

17.septembra sa žiaci IX. A a VIII. B zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie do Kežmarku. Navštívili historické pamiatky mesta – lyceálnu knižnicu, drevený evanjelický artikulárny kostol, nový evanjelický kostol a prehliadli si aj expozíciu a priestory mestského hradu.

 

Fotografie

Language Flower – Jazykový kvet 2019

viac

V stredu, 24.4.2019, sa žiaci 2. – 4. ročníka zúčastnili školskej nesúťažnej prehliadky v prednese poézie, prózy, drámy a piesní v anglickom jazyku „Jazykový kvet 2019“. Žiaci preukázali veľmi dobré jazykové zručnosti, vzájomne si obohatili vedomosti a počas podujatia sa aj zabavili ☺.

 

Fotografie

Návšteva divadelného predstavenia

viac

Dňa 13.2.2019 sa žiaci 3. – 5. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v anglicko – slovenskom znení Smelý zajko v Afrike. Predstavenie moderne spracovanej rozprávky sa hralo vo Veľkej sále Historickej radnice. Talentovaní herci zaujali pozoruhodným vystúpením všetkých žiakov. Žiaci ocenili nielen melodické pesničky s anglicko – slovenskými textami, ale aj vtipné scénky a živé dialógy. Z divadelného predstavenia si odniesli nezabudnuteľný umelecký zážitok.

 

 

Fotografie

Prezentation competition 2018

viac

Žiaci našej školy, šiestaci a ôsmaci sa dňa 28.11.2018 zúčastnili–  „Prezentation competition 2018“, v partnerskej škole v Miškovci, Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Kazinczy Ferenc Primary School).

Žiaci vystúpili so svojími prezentáciami ako hostia podujatia, na ktorom vynikajúco reprezentovali našu školu a preukázali výbornú jazykovú pripravenosť.

 

 

Fotografie

Európsky deň jazykov

viac

V stredu, 26. septembra 2018, si ako všetky školy v členských krajinách Európskej Únie, aj naša škola pripomenula Európsky deň jazykov. Cieľom tohto dňa je podpora štúdia cudzích jazykov a potreba zachovávať, chrániť a rozvíjať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť v rámci Európy, upozorniť na význam ovládania cudzích jazykov nielen pre štúdium a lepšie uplatnenie na trhu práce, ale aj všestranný rozvoj osobnosti.
Žiaci prvého stupňa našej školy si v spolupráci so žiakmi druhého stupňa tento významný deň pripomenuli pomocou zaujímavých aktivít. Starší žiaci precvičili s mladšími spolužiakmi zvládnutú slovnú zásobu z angličtiny, ale naučili ich aj niekoľko nových anglických slov či slovíčko „ďakujem“ a základné pozdravy v jazykoch 7 európskych krajín. Netradičná vyučovacia hodina pod vedením skúsenejších spolužiakov bola plná zábavy a pohody. Žiaci spievali, súťažili, pracovali v skupinách, pomocou prezentácie o krajinách EÚ zvládli základné pozdravy v rôznych jazykoch, vyrábali plagáty s názvami krajín a pozdravmi, hrali pantomímu či zaujímavé hry (pexeso, bingo).
U prvákov prezentovali svoje zručnosti v cudzom jazyku žiaci štvrtého ročníka. Viedli s nimi krátky rozhovor v anglickom jazyku, naučili ich pomenovať niektoré časti tela a spievať jednoduché piesne. Všetky deti dostali po skončení aktivít sladkú odmenu. Akcia priniesla aj ďalší efekt – starší žiaci získali v úlohe učiteľov cenné skúsenosti a zažili pocit úspechu z dobre vykonanej práce.

 

Európsky deň jazykov – z histórie:
Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov (European Year of Languages, skrátene EYL). Organizátormi EYL boli Rada Európy a Európska únia a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu.

 

 

Fotografie

Ruské slovo

viac

8.3.2019 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Ruské slovo, v ktorom sa náš žiak Ľubor Pačaj umiestnil na 3. mieste.

 

Fotografie

Matematické hry

viac

V rámci vyučovacích hodín matematiky si niekedy aj zasúťažíme, či zahráme.

 

Fotografie

Záložky- zlomky

viac

Akoby to bolo len teraz, čo si siedmaci vyrábali na matematike pri učive Zlomky, takéto záložky:

 

Fotografie

Modelovanie na matematike

viac

Matematika nie je len o číslach a počítaní. Žiaci 5. a 7. ročníka modelovali telesá – rôznymi spôsobmi- tu je dôkaz:

 

Fotografie

Lomihlav

viac

Súťaž LOMIHLAV vznikla pri príležitosti 15. výročia založenia korešpondečného matematického seminára MATIK.

Lomihlav je súťaž štvorčlenných družstiev žiakov siedmeho až deviateho ročníka alebo sekundy až kvarty reprezentujúcich svoju školu. Ich úlohou je čo najlepšie vyriešiť 20 matematických úloh, 5 hlavolamov a 5 hádaniek. Tejto súťaže sa pravidelne zúčastňuje vyše stovka žiakov zo základných škôl, z celého Slovenska. Majú šancu sa niečo nové naučiť, porovnať svoje sily s ostatnými a stretnúť kamarátov so záľubou v matematike.

Tohto roku sa súťaž Lomihlav uskutočnla 30.11.2018 v priestoroch Gymnázia, Alejová 1 v Košiciach. Našu školu reprezentovali: Oskar Hritz (IX.B), Richard Grešák (IX.B), Marián Šuľa (IX.B). Štefan Pčola (VII.B), ktorí v silnej konkurencii 50 tímov, obsadili pekné 20. miesto.

 

 

Výsledky

Fotografie

Fyzika – 7. ročník – 2. projekt

viac

Návrh a realizácia experimentu na dôkaz jedného zo spôsobov šírenia tepla

Žiaci sa na hodinách fyziky v kapitole o Teple okrem iného dozvedeli, akým spôsobom sa môže šíriť teplo. Tieto spôsoby šírenia tepla si potom prakticky vyskúšali.

 

Fotografie

Fyzika – 8. ročník – 3. projekt

viac

Zostrojenie silomeru z jednoduchých pomôcok

V ďalšej kapitole Skúmanie sily sa žiaci oboznámili s pojmom sila. Získali nové vedomosti o účinkoch sily, naučili sa ju počítať, merať aj znázorňovať.

Prečo je dôležité vedieť o sile? Odpoveďou bolo jej skutočné využitie v praxi.

Na záver kapitoly si žiaci pripravili model silomera a vysvetlili princíp jeho fungovania.

 

Fotografie

Fyzika – 6. ročník – 2. projekt

viac

Jednotky a meradlá

Žiaci šiesteho ročníka na hodinách fyziky získali prvé poznatky o vlastnostiach pevných látok a telies. Svoje vedomosti uplatnili v v projektoch.

 

Témy projektu boli nasledovné:

 

  1. Navrhnúť, zostrojiť a predviesť meradlo dĺžky s vlastnou jednotkou.
  2. Navrhnúť, zostrojiť a predviesť meradlo objemu s vlastnou jednotkou.
  3. Navrhnúť, zostrojiť a predviesť meradlo hmotnosti s vlastnou jednotkou.

 

Fotografie

Fyzika – 8. ročník – 2. projekt

viac

Zostrojenie modelu optického prístroja

Po zaujímavej kapitole Odraz a lom svetla si žiaci ôsmeho ročníka overili svoje teoretické vedomosti v projektoch.

Za úlohu mali navrhnúť a zostrojiť z jednoduchých pomôcok model:

  1. periskopu
  2. ďalekohĺadu
  3. fotografického aparátu

 a vysvetliť princíp jeho fungovania a využitia v praxi.

Tu nájdete ich projekty:

 

Fotografie

Fyzika – 7. ročník – 1. projekt

viac

Zhotovenie prístroja na zisťovanie vlhkosti alebo tlaku vzduchu

Žiaci siedmeho ročníka na hodinách fyziky v septembri a polovici októbra sa zamerali na získavanie vedomostí a praktických poznatkov z týchto kapitol: Teplota a čas a Premena kvapaliny na plyn.

 

Fotografie

Fyzika – 6. ročník – 1. projekt

viac

Vlastnosti tekutín

Žiaci šiesteho ročníka na hodinách fyziky získali prvé poznatky o Vlastnostiach kvapalín a plynov a tie premenili do takýchto projektov.

 

Fotografie

Fyzika – 9. ročník – 1. projekt

viac

Pokus z oblasti elektrických či magnetických javov

Kompas alebo elektrometer zostrojený z jednoduchých vecí

Deviataci si teoretické vedomosti a  poznatky z kapitoly Magnetické a elektrické vlastnosti látok  overili v praxi tvorbou projektu. Mali možnosť si vybrať jednu z nasledovných tém:

  1. Navrhnúť pokus, ktorý by demonštroval magnetické vlastnosti látok.
  2. Navrhnúť pokus, ktorý by demonštroval elektrické vlastnosti látok.
  3. Zostrojiť a predviesť princíp kompasu alebo elektrometra.

 

Fotografie

Fyzika – 8. ročník – 1. projekt

viac

Rozklad svetla

Žiaci ôsmeho ročníka mali na hodinách fyziky o hru farieb naozaj postarané. Popri teoretických vedomostiach sa na každej hodine naučili niečo nové a zaujímavé.

Na  záver kapitoly Skúmanie vlastností svetla si hravo poradili s projektom. V ňom mali demonštrovať zariadenie, v ktorom sa slnečné svetlo rozkladá na spektrum.

 

Fotografie

Pozdrav ku Dňu matiek

viac

Na mamičky sme mysleli aj počas hodín informatiky. Vyrobili sme takéto pozdravy v spolupráci so softvérom Ronya Poster Designer:

 

Práce žiakov IV.M

Práce žiakov IV.T

Vyrezávané tekvice (druháci)

viac

Na hodine informatiky si druháci skúšali rôzne grafické aktivity s námetom dušičiek a jednou z nich bolo virtuálne vyrezávanie tekvice. Tu sú ich výsledné práce:

 

Práce žiakov II.V

Menovky (štvrtáci)

viac

Štvrtáci vyrábali v grafickom softvéri tri menovky: 1. so svojím menom, 2. s názvom predmetu, 3. so svojou obľúbenou „vecou“.

 

Práce žiakov IV.M

Práce žiakov IV.T

Vitráž (tretiaci)

viac

Vitráž  je sklenená plocha zložená z rôznofarebných, výtvarne koncipovaných skiel spájaných pomocou olovených páskov a slúžiaca na zasklenie okien. V prenesenom zmysle slova ide aj o názov techniky, ktorá sa používa na ich výrobu.

Časom sa spájanie farebných skiel stalo umeleckou záležitosťou. Ak sa voľakedy technika vitráže používala prevažne pre chrámy, kláštory a kostoly, v súčasnosti preniká stále viac aj do domácností – zdobia sa ňou okná, dvere alebo ich časti, vyrábajú sa rôzne dekoratívne predmety a šperky.

Tretiaci si mali vytvoriť návrh na vitrážové okno do detskej izby.

 

Práce žiakov III.N

Práce žiakov III.S

Jabloň (druháci)

viac

Druháci maľovali v rámci práce s grafikou jabloň. Ich úlohou bolo použiť kresliace nástroje- ceruzka, štetec, výplň, pečiatky.

 

Práce žiakov II.K

Práce žiakov II.V

Postava / portrét (tretiaci)

viac

Tretiaci spoznali nového umelca- francúzskeho maliara H.Matissa. Z dielikov, ktoré vo svojej tvorbe využíval, poskladali postavu alebo portrét.

 

IV.M IV.T
Sophia Martin
Tomáš Martin
Denisa Ema
Ema Ema
Jakub Karin
Karolína Félix
Dávid Ľubo
Timothy Branislav
Nina Martina
Michal Lívia
Dominik Andrej
Sebastián Viktória
Filip Boris
Diana Patrik
Sarah Dávid
Peter
Natálie
Sára
Hardvér (druháci)

viac

Druháci sa naučili nový pojem hardvér. Vo svojej práci mali vymaľovať zadaný hardvér a primaľovať ľubovoľné ďalšie zariadenie (aj viac), ktoré sa dajú k počítaču napojiť.

 

Práce žiakov II.K

Práce žiakov II.V

Technika – 5. roč.

viac

Teoretické vedomosti premenené do manuálnej zručnosti – vtáčie búdky našich piatakov.

 

Fotografie

Technická olympiáda

viac

OK v technickej olympiáde sa uskutočnilo 29. 11. 2018.

Adam Lukáč (IX.B) a Frederik Šemrák (IX.B) dokázali v teste, že majú výborné vedomosti. V praktickej časti dali „ruky dokopy“ a získali pekné 3. miesto.

Blahoželám.

Vyuč. techniky E. Semanová 

Časová priamka – projekty III.S

viac

Žiaci III.S vypracovali k vlastivednej téme Časová priamka nápadité projekty. Svoje práce prezentovali pred spolužiakmi a pohotovo reagovali na ich doplňujúce otázky.

 

Fotografie

Deň otvorených dverí v SHMÚ

viac

V rámci učiva o počasí sa piataci zúčastnili 22.3.2019 dňa otvorených dverí na pracovisku Slovenského hydrometeorologického ústavu v Košiciach, ktorý bol zorganizovaný pri príležitosti Svetového dňa meteorológie. Žiaci si okrem rôznych meracích prístrojov a zariadení, ktoré sa používajú v meteorológii a v hydrológii, prezreli aj meteorologickú búdku. Piataci absolvovali aj krátku prednášku s meteorológom. Na jednotlivých stanovištiach sa dozvedeli viac o predpovediach, výstrahách, zrážkach a o spôsobe zberu rôznych informácií súvisiacich s počasím. Z exkurzie si odniesli mnoho nových informácií.

 

Fotografie

Sopky, výbuch a láva zachvátili 5. ročník

viac

Žiaci 5. ročníka si v rámci učiva o Zemi prichystali projekty o sopkách. Vo dvojiciach vytvorili veľmi pekné projekty o významných sopkách na jednotlivých svetadieloch, o ktorých na hodine porozprávali ostatným spolužiakom. Originálnymi boli aj modely sopiek zhotovené z rôznych materiálov. Samozrejme, nechýbal ani  „výbuch sopky“ a predvedenie vytekania lávy. Žiaci sa tak vzájomne bližšie oboznámili a spoznali ohnivé miesta na našej Zemi.

 

Fotografie

Projekty tretiakov z vlastivedy

viac

Žiaci tretieho ročníka pri tvorbe projektov z vlastivedy prakticky uplatnili svoje nadobudnuté vedomosti z tematického celku Obec. Projekty vytvárali samostatne i vo dvojiciach. Prebraté témy (typy krajiny, doprava v obci, bezpečnosť na cestách, športové a kultúrne podujatia v obci) spracovali originálnymi formami. Žiaci vyprodukovali učebné pomôcky, hry, krížovky, modely typov krajiny a vysnívaných domov , „knihy“ zaujímavostí a pod. Svoje práce vzorne prezentovali pred spolužiakmi a pohotovo reagovali na doplňujúce otázky.Žiaci tretieho ročníka pri tvorbe projektov z vlastivedy prakticky uplatnili svoje nadobudnuté vedomosti z tematického celku Obec. Projekty vytvárali samostatne i vo dvojiciach. Prebraté témy (typy krajiny, doprava v obci, bezpečnosť na cestách, športové a kultúrne podujatia v obci) spracovali originálnymi formami. Žiaci vyprodukovali učebné pomôcky, hry, krížovky, modely typov krajiny a vysnívaných domov , „knihy“ zaujímavostí a pod. Svoje práce vzorne prezentovali pred spolužiakmi a pohotovo reagovali na doplňujúce otázky.

 

Fotografie

Projekty z biológie

viac

Ako piataci pracovali s mikroskopom

viac

Literárno-dejepisná exkurzia

viac

17.septembra sa žiaci IX. A a VIII. B zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie do Kežmarku. Navštívili historické pamiatky mesta – lyceálnu knižnicu, drevený evanjelický artikulárny kostol, nový evanjelický kostol a prehliadli si aj expozíciu a priestory mestského hradu.

 

Fotografie

Slávik Slovenska

viac

Tak ako po iné roky patrili prvé aprílové dni k spevavým dňom na našej škole. Slávik Slovenska je spevácka súťaž v interpretácii slovenskej ľudovej piesne a školského kola sa zúčastnilo 6 spevákov (víťazi triednych kôl) z 1. stupňa, ktorých na klavíri doprevádzala p. uč. PaedDr. Monika Markovičová a 2 speváci z 2. stupňa, ktorých si zobrala pod patronát p. uč. Mgr. Gabriela Nagyová. Víťazi školského kola, ktorí obsadili 1. miesto postupujú do okresného kola, kde budú reprezentovať našu školu. Všetkým spevákom srdečne blahoželáme!

I.kategória: 1. miesto- Filip Lörinc – 1.S, 2. miesto- Linda Brutovská- 1.L, Sára Vojtková- 4.T, 3. miesto- Michal Ščurok- 3.S

III. kategória: 1. miesto- Žofia Kollárová- 9.A, 2.miesto- Veronika Pavelová- 7.A

 

Fotografie

Na návšteve u prvákov

viac

Na hodine výtvarnej výchovy recyklovali ôsmaci vrchnáčiky z PET fliaš zaujímavým spôsobom. Vyrobili miniatúrne obrázky, ktoré vložili do vrchnáčikov a takto vyrobené originálne pexeso odniesli ku prvákom. Spolu s nimi sa pexeso zahrali a že to bola zábava pre veľkých, aj malých, o tom svedčia fotografie.

 

Fotografie

Dominikova vianočná pieseň

viac

Cirkevná Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach zorganizovala 7. decembra 5. ročník Dominikovej vianočnej piesne. Ide o súťažnú prehliadku v speve tradičných a moderných kolied. Jedným z hlavných cieľov súťaže je vyzdvihnúť povedomie o osobnosti blahoslaveného hieromučeníka Metoda Dominika Trčku, poukázať na krásu koledy aj v staroslovienskom jazyku a zároveň podporovať spoluprácu medzi školami rôznych zriaďovateľov.
Aj tento rok sa do súťaže zapojilo viacero cirkevných, štátnych aj súkromných škôl. V úvode sa k prítomným prihovorila Mária Kokoruďová, riaditeľka školy. Osobnosť blahoslaveného zas predstavil otec Martin Mikula, farár farnosti bl. mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku v košickej mestskej časti Ťahanovce.
O výkonoch jednotlivých súťažiacich rozhodovala odborná porota. Predsedníčkou poroty bola Daniela Popovičová zo ZUŠ M. Hemerkovej, členmi Agnes Hornyak z CVČ Domino a o. Milan Gábor z farnosti Poráč, ktorý okrem spevu staroslovienskej koledy hovoril aj o ikone Narodenia Pána. Svojím spevom prítomných potešila i Agnes Hornyak, speváčka opier, operiet a muzikálov.

Náš žiak 1. ročníka Filip Lörinc sa umiestnil v bronzovom pásme.

 

 

Fotografie

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now