METODICKÉ ORGÁNY


Metodické združenie zabezpečuje výučbu predmetov:
• všetkých predmetov s výnimkou ruského jazyka, nemeckého jazyka a náboženskej výchovy.
Vedúca:
Mgr. Martina Redajová
Členovia:
Mgr. Katarína Gecková
Mgr. Iveta Lengerová
Mgr. Zuzana Nálepková
Ing. Adriana Juhásová
Mgr. Tamara Petričková
Mgr. Veronika Dobronská
PaedDr. Monika Markovičová
PaedDr. Adriana Kollárová
Mgr. Zuzana Kohutová

Aktivity:
• súťaže: Pytagoriáda, Slávik Slovenska, Hviezdoslavov Kubín, Maksík, Matematický klokan, Voda pre život – život pre vodu, Fullova ruža.
• výtvarné súťaže
• Deň na kolieskach
• Slávnosť jabĺčkovej panej
• Prvá zimná vločka
• Jarná slávnosť
• Prvý letný lúč
• Kvietok pre mojich starkých
• Deň otvorených dverí - otvorené hodiny
• Martinská lampiónová slávnosť
• Mikuláš
• Vianočné mámenie
• Karneval v spolupráci s ŠKD
• Rozprávková školička
• Zápis do 1. ročníka
• Moje srdiečko pre Vás, mamka, ocko – Beh za rodinu
• Deň Zeme
• Športová olympiáda
• Čitateľská olympiáda
• Týždeň zdravého pohybu a výživy
• Podhradové detské hry
• Vystúpenia pre dôchodcov
• Putovná knižnica
• Školské výlety, školy v prírode
• Návšteva kultúrnych podujatí, výchovných koncertov, exkurzií


Metodické združenie zabezpečuje výučbu predmetov:
• Anglický jazyk
Vedúca:
PaedDr. Adriana Kollárová
Členovia:
Mgr. Katarína Gecková
Ing. Adriana Juhásová
Mgr. Zuzana Kohutová
Mgr. Tamara Petričková
Mgr. Martina Redajová
Aktivity:
• Englishstar - medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl
• Európsky deň jazykov – formou rôznych aktivít uskutočňovaných v spolupráci so žiakmi 2. stupňa upozornenie na význam ovládania cudzích jazykov a podpora ich štúdia
• Language Flower – školská žiacka nesúťažná prehliadka cudzojazyčných zručností
• Miniolympiáda v anglickom jazyku – školská ročníková súťaž pre žiakov 4. ročníka
• vlastná tvorba žiakov, literárne diela a projekty, spolupráca pri vydávaní školského časopisu Hradovan
• návšteva cudzojazyčných divadelných predstavení
• exkurzie pre žiakov


Metodické združenie zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť v týchto oblastiach:
• Vzdelávacia oblasť výchovy
• Spoločensko-vedná oblasť výchovy
• Pracovno-technická oblasť výchovy
• Prírodno-environmentálna oblasť výchovy
• Esteticko-výchovná oblasť výchovy
• Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť výchovy
Vedúca:
Mgr. Iveta Margová
Členovia:
Bc. Miriam Gogová
Jana Lapková
Mgr. Zuzana Čurmová
Aktivity:
• Veselá olympiáda
• Šarkaniáda
• Nakresli portrét
• Martinská lampiónová slávnosť
• Súťaž - Snehová guľa
• Karneval
• Snehová galéria
• Súťaž – Geniálne hlavičky
• Malý spisovateľ
• Beseda – Poznaj svoje mesto
• Futbalová súťaž
• Súťaž – spievaj že si spievaj
• Podhradové detské hry
• Súťaž – vybíjaná
• Záverečná akadémia
Metodické združenie zabezpečuje voľnočasové aktivity pre deti v záujmových útvaroch:
• Futbalový
• Kreatívni maliari
• Poďme na výlet
• Slovenčina na slovíčko 9.r
• Slovenčina prevažne vážne 7.r
• Step by step
• Strelecký
• Šikovné ruky
• Športové hry
• Úžitočníci a LandArt
• Víkendy s koníkom
• Volejbalový
• Krasokorčuľovanie
Vedúca:
Bc. Miriam Gogová
Členovia:
PaedDr. Juraj Steiger
Andrea Andrejková
Mgr. Katarína Gamčíková
Mgr. Elena Semanová
Jana Lapková
Mgr. Jana Žemberová
Mgr. Jana Vozáriková
Mgr. Blažena Ihnátová
Hana Tӧcziková
Mgr. Iveta Lengerová
Mgr. Peter Cehelský
Aktivity:
• Tanečné súťaže
• Mikulášske posedenie
• Akadémia
• Týždeň na Polianskej
• Vianočná akadémia
• Športové súťaže ( futbal, strelecký .......)
Predmetová komisia zabezpečuje výučbu predmetov:
• slovenský jazyk a literatúra
• dejepis
• občianska náuka
• etická výchova
• náboženská výchova
• výtvarná výchova
• hudobná výchova
Vedúca:
Mgr. Jana Vozáriková
Členovia:
Mgr. Katarína Gamčíková
Mgr. Margita Kiseľáková
Mgr. Lucia Koščáková
Mgr. Dominika Kmecová, MBA
PaedDr. Monika Markovičová
RNDr. Ingrid Milotová
Mgr. Gabriela Nagyová
PhDr. Lýdia Popadičová,
Mgr. Jana Stebnická

Aktivity:
• vydávanie školského časopisu Hradovan
• školské kolá postupových súťaží
• exkurzie pre žiakov
• simulované testovanie zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 5. a 9. ročníka
• nočné čítanie
• besedy o prečítaných knihách
• spoluorganizácia vianočného vystúpenie žiakov a slávnostnej akadémie na konci školského roka
• dobrovoľnícke aktivity
• triedne projekty
• čitateľské olympiáda
• Povedz mi, čo čítaš

Predmetová komisia zabezpečuje výučbu predmetov:
• Anglický jazyk
• Nemecký jazyk
• Ruský jazyk
Vedúca:
Mgr. Gabriela Nagyová
Členovia:
PaedDr. Mária Nagyová
Mgr. Martina Polačková
Mgr. Marta Vojtková
Mgr. Zuzana Nálepková
Ing. Adriana Juhásová
Aktivity:
• Európsky deň jazykov
• olympiády v cudzích jazykoch
• súťaž Najlepší jazykár
• návšteva divadelného predstavenia v ANJ v Historickej radnici
• English breakfast
• Ruské slovo
• Puškinov pamätník
• Lingua Fest – školská nesúťažná prehliadka cudzojazyčných zručností našich žiakov
• Vianočný vinš
• Posedenie pri samovare
• vlastná tvorba žiakov, literárne diela a projekty, spolupráca pri vydávaní školského časopisu Hradovan
• exkurzie pre žiakov
• návšteva British Council
• rozvoj čitateľskej gramotnosti v cudzích jazykoch
Predmetová komisia zabezpečuje výučbu predmetov:
• Matematika
• Fyzika
• Informatika
• Technika
Vedúca:
RNDr. Ingrid Milotová
Členovia:
Mgr. Anna Behunová
Mgr. Margita Kiseľáková
Mgr. Hedviga Pekarčiková
Mgr. Elena Semanová
Aktivity:
• súťaže- Matematická olympiáda, Pytagoriáda, Matematický klokan, Malynár, Matik, Maks, Pikomat, matX, Fyzikálna olympiáda, Archimediáda, Pikofyz, Technická olympiáda, iBobor
• Testovanie 5
• Simulované testovanie 9, Testovanie 9
• Rozprávková školička
• Nocematika
• exkurzie pre žiakov
Predmetová komisia zabezpečuje výučbu predmetov:
• Biológia
• Chémia
• Geografia
• Telesná a športová výchova
Vedúca:
Mgr. Lucia Koščáková
Členovia:
Mgr. Anna Behunová
Mgr. Katarína Gamčíková
Mgr. Martin Kátlovský
Mgr. Adriana Moravská
Aktivity:
• Aktivity v rámci projektu IT Akadémia
• Aktivity propagujúce zdravý životný štýl
• Biologická olympiáda
• Botanikiáda
• Chemická olympiáda
• Geografická olympiáda
• Lyžiarsky výcvikový kurz
• Školské športové aktivity
• Športové súťaže
• Exkurzie pre žiakov
• Návšteva videoprojekcií

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now