METODICKÉ ORGÁNY


Metodické združenie zabezpečuje výučbu predmetov:
• všetkých predmetov s výnimkou ruského jazyka, nemeckého jazyka a náboženskej výchovy.
Vedúca:
Mgr. Martina Redajová
Členovia:
Mgr. Katarína Gecková
Mgr. Iveta Lengerová
Mgr. Zuzana Nálepková
Mgr. Miroslava Pavlíková
Mgr. Tamara Petričková
Mgr. Veronika Dobronská
PaedDr. Monika Markovičová
PaedDr. Adriana Kollárová
Mgr. Zuzana Kohutová
Mgr. Peter Cehelský
Mgr. Jana Stebnická
Aktivity:
• súťaže: Pytagoriáda, Slávik Slovenska, Hviezdoslavov Kubín, Maksík, Matematický klokan, Voda pre život – život pre vodu
• výtvarné súťaže
• Deň na kolieskach
• Slávnosť jabĺčkovej panej
• Prvá zimná vločka
• Jarná slávnosť
• Dúhový deň
• Kvietok pre mojich starkých
• Deň otvorených dverí - otvorené hodiny
• Martinská lampiónová slávnosť
• Mikulášske posedenie
• Vianočná akadémia
• Karneval v spolupráci s ŠKD
• Rozprávková školička
• Zápis do 1. ročníka
• Moje srdiečko pre Vás, mamka, ocko
• Deň Zeme
• Športová olympiáda
• Čitateľská olympiáda

Metodické združenie zabezpečuje výučbu predmetov:
• Anglický jazyk
Vedúca:
PaedDr. Adriana Kollárová
Členovia:
Mgr. Katarína Gecková
Mgr. Zuzana Kohutová
Mgr. Miroslava Pavlíková
Mgr. Tamara Petričková
Mgr. Martina Redajová
Aktivity:
• Englishstar - medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl
• Európsky deň jazykov – prezentácia akcií v škole
• Language Flower – školská žiacka nesúťažná prehliadka cudzojazyčných zručností
• Miniolympiáda v anglickom jazyku – školská ročníková súťaž
• vlastná tvorba žiakov, literárne diela a projekty, spolupráca pri vydávaní školského časopisu Hradovan
• návšteva cudzojazyčných divadelných predstavení
• exkurzie pre žiakov

Metodické združenie zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť v týchto oblastiach:
• Vzdelávacia oblasť výchovy
• Spoločensko-vedná oblasť výchovy
• Pracovno-technická oblasť výchovy
• Prírodno-environmentálna oblasť výchovy
• Esteticko-výchovná oblasť výchovy
• Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť výchovy
Vedúca:
Mgr. Iveta Margová
Členovia:
Bc. Miriam Gogová
Jana Lapková
PaedDr. Daniela Rybárová
Aktivity:
• Veselá olympiáda – zábavné športové aktivity
• Šarkaniáda – púšťanie šarkanov
• Nakresli portrét – výtvarná súťaž v kreslení portrétu
• Mikulášske posedenie – kultúrne podujatie s prekvapením
• Vianočná akadémia
• Snehová galéria – kreatívne stavby zo snehu
• Karneval – zábava v maskách
• Páli vám to
• Malý ilustrátor – vlastná tvorba detských knižiek
• Futbalová súťaž
• Spievaj že si spievaj – spevácka súťaž
• Vybíjaná - súťaž
• Záverečná akadémia – kultúrne podujatie
Metodické združenie zabezpečuje voľnočasové aktivity pre deti v záujmových útvaroch:
• Futbalový
• Kreatívni maliari
• Poďme na výlet
• Slovenčina na slovíčko 9.r
• Slovenčina prevažne vážne 7.r
• Step by step
• Strelecký
• Šikovné ruky
• Športové hry
• Úžitočníci a LandArt
• Víkendy s koníkom
• Volejbalový
• Krasokorčuľovanie
Vedúca:
Bc. Miriam Gogová
Členovia:
PaedDr. Juraj Steiger
Andrea Andrejková
Mgr. Katarína Gamčíková
Mgr. Elena Semanová
Jana Lapková
Mgr. Jana Žemberová
Mgr. Jana Vozáriková
Mgr. Blažena Ihnátová
Hana Tӧcziková
Mgr. Iveta Lengerová
Mgr. Peter Cehelský
Aktivity:
• Tanečné súťaže
• Mikulášske posedenie
• Akadémia
• Týždeň na Polianskej
• Vianočná akadémia
• Športové súťaže ( futbal, strelecký .......)
Predmetová komisia zabezpečuje výučbu predmetov:
• slovenský jazyk a literatúra
• dejepis
• občianska náuka
• etická výchova
• náboženská výchova
• výtvarná výchova
• hudobná výchova
• výchova umením
Vedúca:
Mgr. Jana Vozáriková
Členovia:
PhDr. Lýdia Popadičová,
PaedDr. Monika Markovičová
Mgr. Gabriela Nagyová
Mgr. Jana Stebnická
RNDr. Ingrid Milotová
RNDr. Ingrid Gamčíková
Aktivity:
• vydávanie školského časopisu Hradovan
• školské kolá postupových súťaží
• exkurzie pre žiakov
• simulované testovanie zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 5. a 9. ročníka
• nočné čítanie
• besedy o prečítaných knihách
• spoluorganizácia vianočného vystúpenie žiakov a slávnostnej akadémie na konci školského roka
• dobrovoľnícke aktivity
• triedne projekty
• čitateľské olympiáda
• Povedz mi, čo čítaš

Predmetová komisia zabezpečuje výučbu predmetov:
• Anglický jazyk
• Nemecký jazyk
• Ruský jazyk
Vedúca:
Mgr. Gabriela Nagyová
Členovia:
PaedDr. Mária Nagyová
Mgr. Martina Polačková
Mgr. Marta Vojtková
Aktivity:
• Európsky deň jazykov – prezentácia akcií v škole
• Olympiáda v cudzích jazykoch
• súťaž Najlepší jazykár
• návšteva divadelného predstavenia v ANJ v Historickej radnici
• English breakfast
• Ruské slovo
• Puškinov pamätník
• Lingua Fest – školská nesúťažná prehliadka cudzojazyčných zručností našich žiakov
• vlastná tvorba žiakov, literárne diela a projekty, spolupráca pri vydávaní školského časopisu Hradovan
• exkurzie pre žiakov
• návšteva British Council
Predmetová komisia zabezpečuje výučbu predmetov:
• Matematika
• Fyzika
• Informatika
• Technika
Vedúca:
RNDr. Ingrid Milotová
Členovia:
Mgr. Anna Behunová
Mgr. Margita Kiseľáková
Mgr. Hedviga Pekarčiková
Mgr. Elena Semanová
Mgr. Ladislav Sim
Aktivity:
• súťaže- Matematická olympiáda, Pytagoriáda, Matematický klokan, Malynár, Matik, Maks, Pikomat, matX, Fyzikálna olympiáda, Archimediáda, Pikofyz, Technická olympiáda, iBobor
• Testovanie 5
• Simulované testovanie 9, Testovanie 9
• Rozprávková školička
• Nocematika
• exkurzie pre žiakov
Predmetová komisia zabezpečuje výučbu predmetov:
• Biológia
• Chémia
• Geografia
• Telesná a športová výchova
Vedúca:
Mgr. Lucia Koščáková
Členovia:
Mgr. Anna Behunová
RNDr. Ingrid Gamčíková
Mgr. Katarína Gamčíková
Mgr. Adriana Moravská
Mgr. Ladislav Sim
Aktivity:
• Biologická olympiáda
• Botanikiáda
• Chemická olympiáda
• Geografická olympiáda
• Súťaž Detská mapa sveta
• Športové súťaže
• Exkurzie pre žiakov
• Návšteva videoprojekcií
• Cvičme v rytme

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 633 41 79

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria