CVČ SPEKTRUMCENTRUM VOĽNÉHO ČASU SPEKTRUM

VÝCHOVNÝ PROGRAM
Forma výchovy a vzdelávaniaCelodenná
Výchovný jazykSlovenský
Druh školského zariadeniaŠtátne
Dátum prerokovania v
pedagogickej rade školy
2.9.2016
Dátum prerokovania v rade školy 6.9.2016
Platnosť výchovného programu1. septembra 2016– 31. augusta 2020
Zriaďovateľ Mesto Košice
Tr. SNP 48 / A
040 11 Košice
HLAVNÉ ÚLOHY CVČ SPEKTRUM
• Zvyšovať kvalitu výchovno – vzdelávacích aktivít, pracovať systematicky s talentovanou mládežou, upevňovať vzťah k prírode, osvojovať si mravné hodnoty, zvyšovať právne vedomie detí a mládeže, telesnú zdatnosť, technické zručnosti.
• Zvyšovať záujem o vzájomnú komunikáciu, oboznámiť deti s kultúrnym bohatstvom nášho národa, upevniť národné povedomie, lásku k vlasti, viesť deti a mládež k zodpovednosti, vzťahu k práci.
• Spolupracovať so školou, v čase prázdnin využívať priestory školy.
• Zvýšenú pozornosť venovať deťom oslabeným a talentovaným, uplatniť individuálny prístup.
• Podieľať sa na príprave olympiád a súťaží a spolupracovať s krajským školským úradom a ďalšími organizáciami pôsobiacimi v oblasti rozvoja detí a mládeže
• Uplatňovať vo svojej práci informačnosť, dochvíľnosť a presnosť.
• Dodržiavať Deklarácie práv dieťaťa a Dohovor o právach dieťaťa.

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now