NOVINKY NA STRÁNKE

Posledná aktualizácia: 27.5.2020

OZNAMY

Vážení rodičia,

na základe zverejnenej Organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 a na základe pokynov zriaďovateľa Vám oznamujem, že v prípade záujmu, rozhodnutím zriaďovateľa budú od 1.júna žiaci 1. až 5. ročníkov navštevovať školu. Táto dochádzka je dobrovoľná a je na zvážení zákonných zástupcov, hlavne v prípade ak dieťa alebo osoba, ktorá s nim žije v spoločnej domácnosti, patrí do rizikovej skupiny. Ak má zákonný zástupca obavy o zdravie svojho dieťaťa, nemusí sa žiak  vyučovania zúčastňovať, pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.

 

Žiaci budú rozdelení do skupín s maximálnym počtom 20 žiakov na 1 skupinu. Jednotlivé skupiny budú rozdelené podľa počtu detí, ktoré sa nahlásia. Skupinu môžu tvoriť aj žiaci dvoch vekovo blízkych ročníkov. Zloženie skupiny je nemenné po celý čas pobytu v škole, až do 30.6.2020.

 

Aby sme mohli zabezpečiť ochranu zdravia vašich detí, žiadame vás, aby ste záväzne vyplnili elektronické zisťovanie , prostredníctvom Edupage v priebehu 20.5.2020, alebo prejavili záujem o návrat do školy prostredníctvom e-mailu zspolianska@gmail.com, prípadne telefonicky na čísle 055/202 13 OO kl.1 DO 21.5.2020 do 14,00 hod.

 

V prípade, ak záujem nemáte, oznámte aj túto skutočnosť prostredníctvo e-mailu, alebo telefonicky.

 

Uvedený záujem nahlásime zriaďovateľovi a ten rozhodne o otvorení školy! Následne podľa počtu  žiakov nastavíme skupiny a požiadame Vás o vyplnenie dotazníka a prehlásenia.

Výchovno -vzdelávacia činnosť bude prebiehať od 1.júna 2020 pre žiakov 1.až 5.ročníka. Žiaci budú zaradení do skupín, z ktorých každá skupina bude mať vyhradený čas na príchod ( od 7,00 do 7,30 hod.), vždy v 15 minútových intervaloch , pričom bude prebiehať kontrola bezpečnosti a ochrany zdravia ( meranie teploty, vlastné rúška (2ks, papierové vreckovky ). V inom čase ako vyhradenom, nie je možné prijať žiaka do školy. Časy budú vyhradené aj na spoločný obed a odchod zo školy v prípade, ak dieťa odchádza s doprovodom.

 

Výchovno – vzdelávací proces (VVP) bude  prebiehať nasledovne:

 

Príchod podľa zaradenia do skupiny od 7,00 do 7,30, ročníky 1. – 4. od  8,00  do 11,30 . Ranná družina nie je poskytnutá. 5. ročník  od 8,00  do 13,30.

 

Po skončení VVP podľa záujmu nasleduje výchovná činnosť v ŠKD

1.blok voľnočasových aktivít do 13,00

  1. blok voľnočasových aktivít do 15,30

Odchod podľa zaradenia do skupiny od 15,30 do 16,00

Maximálne do 16,00. Dlhá družina nie je poskytnutá.

 

Žiakom, ktorí sa zúčastnia vyučovania, bude poskytnutá strava v školskej jedálni. V čase od 11,30 do 14,00 podľa zaradenia do skupiny.

Žiak prichádza a odchádza zo školy v presne stanovenom čase, len s rodičom, príp. s inou osobou žijúcou v spoločnej domácnosti. Zákonnému  zástupcovi nebude umožnené vstupovať do priestorov školy. Dieťa odprevádza iba k určenému pavilónu, vchodom, ktorý mu bude oznámený pred 1.6.2020.

 

Škola žiakovi neumožní zúčastniť sa VVP v prípade :

  • nedodržanie určeného času príchodu,

  • pri príznakoch akéhokoľvek ochorenia /kýchanie, kašľanie, upchatý nos, zvýšená teplota nad 37°C, strata čuchu, vyrážky/,

  • ak dieťa nebude mať so sebou 2 ks ochranné rúška a jednorázové hygienické vreckovky,

Ak škola žiaka nevpustí do budovy, neodkladne kontaktuje zákonného zástupcu. Rovnako nie je možné vpustiť žiaka v prípade, že sa včas podľa harmonogramu nedostavil na ranný filter.

Ak sa žiak z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní vyučovania, zákonný zástupca musí túto skutočnosť oznámiť telefonicky, prípadne mailom na základnú školu. Ak žiak bude chýbať viac ako 3 dni, škola bude žiadať písomné odôvodnenie  lekára.

Škola pristupuje k týmto opatreniam z dôvodu zabezpečenia ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID 19 v základnej škole.

PaedDr. Alena Mocná, riaditeľka školy

Vážení rodičia,

v zmysle  Usmernenia ministra školstva na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20.4.2020 Vám oznamujem, že všetky výchovné predmety,  ktoré boli pôvodne klasifikované, avšak z dôvodu náročnosti ich vzdelávania na diaľku a náročnosti ich domácej prípravy, budú nehodnotené.

Pokiaľ bude mimoriadne opatrenie pretrvávať až do konca školského roka, žiak nedostane  z výchovného predmetu na vysvedčení známku, ale bude mať uvedené, že predmet ,,absolvoval/a“.

 

Žiaci 1. ročníka budú mať všetky predmety hodnotené slovne.

 

Košice 22.4.2020               

                          

PaedDr. Alena Mocná
riaditeľka školy

Tipy pre rodičov, ako lepšie zvládnuť mimoriadnu situáciu – TU

Všetky pomôcky, ktoré budú naši budúcoroční prváčikovia do prvého ročníka potrebovať nájdete v priloženom aktualizovanom zozname na šk. rok 2020/2021. Základná škola každoročne objednáva vo zvýhodnenej cene písanky aj Šlabikár a zošity na jednotlivé vyučovacie predmety. Objednávanie kompletnej sady pomôcok aj jej vyplatenie sa zrealizuje pri preberaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy. Termín bude upresnený po opätovnom otvorení škôl.

Na základe usmernenia MM Košice – oddelenie školstva prosíme rodičov, ktorých deti navševujú ŠKD(družinu) a záujmové útvary (krúžky),
aby od apríla 2020 neplatili poplatky a prerušili trvalé príkazy na platby.
Ďakujeme.

Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

 

Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9.

 

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby nájdete tu

Rekonštrukcia odborných učební – fyziky, techniky a jazykovej učebne začala aj vďaka MČ Sever – pán starosta Ing. František Ténai, MBA nám pomohol a poslal do školy ľudí, ktorí vypratali učebne, aby sa rekonštrukcia mohla začať.

Rovnako chceme poďakovať aj rodičovi Ing. Dalimírovi Liptákovi, ktorý reagoval na výzvu školy a prišiel pomôcť s vypratávaním učební.

Verím, že sa ešte v školskom roku 2019/2020 dočkajú žiaci vyučovania v zrekonštruovaných priestoroch.

PaedDr.Alena Mocná – riaditeľka školy

foto

Žiaci jednotlivých tried sa počas februára zúčastnili na hodine náboženstva formou exkurzie v našom kostole sv. Ondreja ... viac

Tvorenie z odpadu u Sovičiek ... viac

V rámci práce s grafikou sa žiaci 3. ročníka učili v grafickom programe RNA pracovať s oblasťou ... viac

Žiaci 7. ročníka vytvárali prezentácie ... viac

Levíčatá tvorili z odpadu karnevalové maskyviac

Archív noviniek ...

Na malom pohostení sa u pani riaditeľky v stredu 29.1.2020 opäť stretli naši žiaci z 1. stupňa … viac

 

 

Prvý projekt z prvouky u Levíčat … viac

 

 

Občas si povieme, alebo predstavíme si, aké by to bolo, keby … viac

 

 

Naši žiaci sú už pravidelnou súčasťou súťaže Ruské slovo … viac

 

 

Ak by niekedy v budúcnosti niektorý siedmak vymyslel nový operačný systém, tak už dnes má k nemu vymyslené logo 🙂 … viac

 

 

Už onedlho vyzdobia dvere do jednej z počítačových učební značky … viac

 

 

Štvrtáci na informatike skladali svoju prácu z dielikov, ktoré používal vo svojich dielach Henri Matisse … viac

 

 

Po zaujímavej kapitole Odraz a lom svetla si žiaci ôsmeho ročníka overili svoje teoretické vedomosti v projektoch … viac

 

 

My sme sa tento rok na Vianočnom mámení cítili veľmi príjemne … viac

 

 

Aké by boli Vianoce bez hudby!? Každému sa najkrajšie obdobie v roku spája s množstvom  skladieb, piesní a kolied. A tie majú svoje príbehy … viac

 

 

Tretiaci navrhovali v grafickom editore vitrážové okno do detskej izby … viac

 

 

Keďže sú naši žiaci takmer celý rok mimoriadne poslušní, prišiel k nám na návštevu Mikuláš! Zobral so sebou aj anjela a pre istotu aj čerta. Každý žiak dostal sladkú odmenu, my ďakujeme za návštevu a už teraz sa tešíme na budúci rok 🙂 … viac

 

 

Čo všetko sa dá robiť namiesto nakupovania? … viac

 

 

V mesiaci november prebiehal v ŠKD súťaž Nakresli portrét … viac

 

 

OK technickej olympiády sa uskutočnilo 28.11.2019 v CVČ na Orgovánovej ulici za účasti družstiev žiakov ZŠ … viac

 

 

Žiaci zinscenovali súdny proces … viac

 

 

Hudba rozprávala svoj príbeh aj v našej škole tretiakom a štvrtákom, ktorí sledovali 22.11.2019 online vystúpenie Bratislavského chlapčenského zboru … viac

 

 

Na našej škole študoval aj p. Stanislav Seman … viac

 

 

Žiaci IV.S sa na hodinách prírodovedy zaoberali zaujímavými témami z celku Pátrame po neživej prírode a prírodných javoch … viac

 

 

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž … viac

 

 

Na Ruskom jazyku sa jedlo … viac

 

 

V pondelok, 11.11.2019, sa uskutočnila na našej škole Martinská lampiónová slávnosť … viac

 

 

Žiaci IV.S pokračujú na hodinách čítania v tvorivej činnosti … viac

 

 

Štvrtáci sa pravidelne aktívne zapájajú do rôznych súťaží … viac

 

 

Vyhodnotenie zberu papiera – TU.

 

 

Žiaci šiesteho ročníka na hodinách fyziky získali prvé poznatky o Vlastnostiach kvapalín a plynov … viac

 

 

Aké tajomstvá ukrýva banka? A čo to banka vlastne je? A aké poklady ukrýva bankový trezor? … viac

 

 

Dňa 24.10. 2019 sa na našej škole uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov našich prváčikov … viac

 

 

Prečo je Zem guľatá? … viac

 

 

Na 1. stupni bolo v stredu 23.10.2019 ozaj veselo … viac

 

 

MSL – 1. kolo sa uskutočnilo dňa 23.10.2019 v basketbalovej hale na štadióne Lokomotívy za účasti strelcov zo ZŠ a CVČ v KE a širokého okolia … viac

 

 

Žiacka školská rada oficiálne privítala piatakov na druhom stupni … viac

 

 

 

JAZYKOVÁ ŠKOLA

Ďalšie informácie

IT AKADÉMIA

Naša škola je partner IT Akadémie

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA MÁRIE HEMERKOVEJ

Alokované pracovisko pri ZŠ Polianska 1

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďalšie informácie

Dejepisná olympiáda – OK

V Dejepisnej olympiáde sa našim žiakom darilo veľmi dobre. V okresnom kole získala 1. miesto Miriam Šuľová a 2. miesto Dalibor Horný, obaja z VIII.B triedy. Gratulujeme!

Read More

Ruské slovo

Naši žiaci sú už pravidelnou súčasťou súťaže Ruské slovo, súťaže v prednese pôvodnej aj vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku. Tento rok sa krajské kolo uskutočnilo 17.1.2020 na Gymnáziu M.R.Štefánika. Zúčastnili sa na ňom Ľubor Pačaj (IX.A) a Miriam Šuľová (VIII.B). Krásne druhé miesto zo súťaže si odniesla Mirka, ktorej srdečne gratulujeme.

Read More

Technická olympiáda – OK

V OK technickej olympiády našu školu reprezentovali Benedikt Tabačko (IX.B) a Ľubor Pačaj (IX.A). Chlapci skončili na peknom 3.mieste. Obom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Read More

Streľba – OK

V okresnom kole streľby zo vzduchovej pušky boli naši žiaci veľmi úspešní: Kategória mladších žiačok: Nela Košuthová (VII.A) – 1.miesto, Sofia Sokolová (VII.A) – 2.miesto.   Kategória mladších žiakov: Martin Bartoš (VI.B) – 1.miesto.   Kategória starších žiačok: Karolína Harakaľová (IX.B) – 2.miesto, Družstvo mladších žiakov obsadilo 1.miesto. Družstvo starších žiakov obsadilo 2.miesto. Gratulujeme a ...

Read More

MSL – 1. kolo

V 1. kole mestskej streleckej ligy sa Nela Košuthová, žiačka VII.A triedy umiestnila na peknom 3. mieste. Gratulujeme!

Read More

NAJBLIŽŠIE PRÁZDNINY (LETNÉ) O...

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria